W dniach 22-23 lipca 2017 r. na terenie Sportowego Ośrodka Jeździeckiego w Poczerninie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w ramach finału XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w ujeżdżeniu i WKKW. Jedną z reprezentantek Wielkopolski była nasza koleżanka Dominika Siudzińska z klasy 3a, która po bardzo udanych eliminacjach zakwalifikowała się do finału Olimpiady zarówno w ujeżdżeniu jak i WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego). Podczas tych dwudniowych zmagań Dominika wystartowała na dwóch kucach: w dyscyplinie WKKW na Cinamonie – wiernym towarzyszu ich wielu wspólnych sukcesów oraz mniej doświadczonym Ticecie – kucu na co dzień trenującym WKKW, który tym razem miał okazję sprawdzić się w ujeżdżeniu. Dominika miała zaledwie 5 dni na poznanie swojego nowego kuca i wypracowanie figur występujących na czworoboku w programach klasy P. W rezultacie, w finale ujeżdżenia Dominika i Ticet zajęli 9 miejsce, a uzyskane wyniki w poszczególnych programach oraz składające się na nie cząstkowe oceny od poszczególnych sędziów bardzo cieszą i udowadniają, że ciężką pracą i zaangażowaniem można wiele osiągnąć nawet w tak krótkim czasie. Natomiast w finale WKKW Dominika i Cinamon musieli zaprezentować się w programie ujeżdżeniowym klasy L, zmierzyć się z bardzo wymagającą trasą krosu, a na koniec przejść próbę skokową na parkurze o wysokości przeszkód do 90cm. Poszło im znakomicie! Dominika i Cinamon zostali brązowymi medalistami XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w WKKW oraz II vice Mistrzami Polski Juniorów Młodszych. Za osiągnięty wynik Polski Komitet Olimpijski nadał Dominice Drugie Kółko Olimpijskie – odznakę przyznawaną dla najlepszych sportowców, z którymi wiąże się nadzieje olimpijskie. 

G2

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas 1-7 oraz drugiej i trzeciej gimnazjalnej otrzymają podręczniki dotacyjne do przedmiotów obowiązkowych.
UWAGA: Dotacja nie obejmuje oddziału przedszkolnego. Należy również samodzielnie zakupić: podręczniki do religii (klasy 4-7, 2-3 gimn.) oraz języka niemieckiego w klasach 4, 5 i 6. 

Przedmiot

Nr dopuszczenia

Tytuł

Wydawnictwo

Edukacja Przedszkolna

9788381081023

„Kolorowy start”    Wiesława Żaba-Żabińska

MAC

Edukacja przedszkolna język angielski

9788365463159

    Nr kat. 1540530

Start with Fluffy!

Ewa Wodzicka-Dondziłło
MAC
Język niemiecki klasa czwarta 375/1/2011/2015

Mach Mit kl. IV

Halina Wachowska , Mieczysława Materniak-Behrens
PWN
Religia klasa czwarta AZ-21-01/10-PO-1/11 „Jestem chrześcijaninem”,
Ks.J. Szpet, D. Jackowiak, 
Wyd. Święty Wojciech
Język niemiecki klasa piąta 375/2/2011/2015

Mach mit  kl. V

Halina Wachowska, M. Materniak- Behrens
PWN
Religia klasa piąta AZ-22-01/10-PO-1/12 „Wierzę w Boga”,  
Ks.J. Szpet, D. Jackowiak
Wyd. Święty Wojciech
Język niemiecki klasa szósta 375/3/2011/2015

Mach mit  kl. VI

Halina Wachowska, M. Materniak- Behrens
PWN
Religia klasa szósta AZ-23-01/10-PO-2/13 „Wierzę w Kościół”,  
Ks.J. Szpet, D. Jackowiak
Wyd. Święty Wojciech
Religia klasa siódma AZ-31-01/10/P0-1/11 „Spotkanie ze słowem” 
Ks.J. Szpet, D. Jackowiak
Wyd. Święty Wojciech
Religia klasa druga gimnazjum AZ-32-01/10-PO-1/12 „ Aby nie ustać w drodze”
Ks. J. Szept, D. Jackowiak
Wyd. Święty Wojciech
Religia klasa trzecia gimnazjum AZ-33-01/10-PO-3/13 „Żyj w miłości Boga” 
Ks. J. Szept, D. Jackowiak
Wyd. Święty Wojciech

G2

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Luboniu przy ul. Hugona Kołłątaja 1 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu w wymiarze ½ etatu.

1.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem
a)      niezbędne
1)      obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)      nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4)      spełnia jeden z poniższych warunków:
        1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
        2. ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
        3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
        4. posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

b)     dodatkowe
 - znajomość ustawy o finansach publicznych,
 - znajomość ustawy o rachunkowości,
- znajomość przepisów prawa budżetowego,
- znajomość programu finansowo- księgowego,
 - znajomość obsługi komputera

2.      Zakres zadań: prowadzenie pełnej księgowości jednostki,
3.      Oczekujemy na pisemne zgłoszenia zawierające: 

CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dotychczasowych świadectw pracy, kwestionariusz osobowy, oświadczenie kandydata o niekaralności, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn. zm).”

Wymagane dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w Luboniu przy ul. Hugona Kołłątaja 1 lub przesłać pod adresem: Gimnazjum nr 2 w Luboniu, ul. Kołłątaja 1, 62-030 Luboń z dopiskiem: nabór na stanowisko księgowego w terminie do 15 sierpnia 2017r. 

Jolanta Walczak

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Luboniu ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu.

WYMAGANIA:
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
wykształcenie co najmniej podstawowe,
dyspozycyjność,
odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania, a w szczególności:
zamiatanie, mycie podłóg, odkurzanie i mycie mebli, parapetów, rolet i innych przedmiotów będących na wyposażeniu klasy czy pomieszczenia, mycie lamp, drzwi, mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących, mycie okien i ram, wynoszenie śmieci.

WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA: etat, umowa od 1.09.2017 na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym nastąpi przedłużenie umowy.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
podanie o pracę, CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 r. pod adresem: Gimnazjum nr 2 w Luboniu, ul. Kołłątaja 1, 62-030 Luboń z dopiskiem: nabór na stanowisko sprzątaczki.
 

Jolanta Walczak
Przejdź do strony:
Uczniowie