Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu (na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS) od dnia 1.09.2021

1.09.2021 r.

 

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu (na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS)  od dnia 1.09.2021 


Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu (na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS) - od 1.09.2021

 1. W Szkole Podstawowej nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy będą zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa – w związku
  z zagrożeniem zakażeniem Covid 19.
 2. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja oraz częste mycie rąk ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 4. Wszyscy są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni wspólnej (korytarze, hol). Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 5. Do szkoły mogą przychodzić uczniowie oraz pracownicy bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą
  w izolacji w warunkach domowych.
 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przedsionka szkoły,  zachowując zasady:
 1. opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Przy wejściu do szkoły wchodzący zostają poddani pomiarowi temperatury.
 2. Dokonuje się przede wszystkim pomiaru temperatury przy pomocy systemu zdalnego zamontowanego przy wejściu do budynku. W przypadku użycia termometrów bezdotykowych pracownicy będą dezynfekowali go po użyciu w danej grupie.
 3. Po wejściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować lub umyć ręce. Wchodzący  są zobowiązani skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub użyć do tego celu własnego środka dezynfekującego.
 4. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). W każdym przypadku zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania wyłącznie
  w wyznaczonych obszarach szkoły.
 5. Obowiązuje harmonogram tygodnia dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.:
 • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
 • wyznaczoną, w miarę możliwości stałą salę, w której dana klasa ma lekcje,
 • miejsce wchodzenia do budynku,
 • korzystanie z przerw (przynajmniej co 45 minut) i miejsce pobytu w czasie przerwy,
 • korzystanie ze stołówki szkolnej,
 • zajęcia na boisku,
 • lekcje w sali sportowej.
 1. W salach lekcyjnych odbywa się dezynfekcja stolika nauczyciela, ławek uczniów oraz powierzchni dotykowych. 
 2. Sprzęty sportowe i programowe czyści się dokładnie oraz dezynfekuje.  
  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 4. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 5. Jak najczęściej uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu.
 6. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 7. Unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w stałych grupach uczniów oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
 11. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
  w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 12. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki.  
 13. Rodzice uczniów są zobowiązani na bieżąco aktualizować numery telefonu, adresy
  i adresy e-mailowe, aby możliwy był szybki i skuteczny kontakt.
 14. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość,
  z wyjątkiem sytuacji zaobserwowania symptomów chorobowych, kiedy szkoła skorzysta
  z kontaktu telefonicznego.
 15. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 16. We współpracy z pielęgniarką szkolną obowiązują zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania określone
  w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przy wejściu głównym wyeksponowane są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Pracownicy są zobowiązani dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 3. Szkoła zapewnia regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji oraz mydłem.
 4. Są monitorowane codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Kontrolowane jest codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzega się ściśle zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w tym czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 8. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 9. Na terenie szkoły znajdują się miejsca/pojemniki do ich wyrzucania (wg zaleceń GIS).
 10. Sale lekcyjne muszą być wietrzone, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.           Gastronomia
 

 1. Przy organizacji obiadów dodatkowo wprowadza się  zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w tym środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 2. Osobom pracującym w stołówce zaleca się często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków odbywa w miarę możliwości się w tych samych grupach
  i z zachowaniem dystansu.
 4. Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 5. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego
  i higienicznego spożycia posiłku.
 6. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 7. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

               Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 3. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę
  o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły skontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 6. Dyrektor bezwzględnie zastosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 7. Po określeniu miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, zostanie przeprowadzone dodatkowe sprzątanie, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły dyrektor zastosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Załączniki – instrukcje

 1. mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

 1. dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 1. prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 1. prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 1. wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 

 

Jolanta Walczak
Uczniowie