Przejdź do strony:

I. Informacje ogólne
 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III oraz oddziału przedszkolnego mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły
 

4. Uczeń może brać udział w zajęciach, jeśli rodzic zgłosi go co najmniej dwa dni wcześniej podając imię, nazwisko, klasę, godziny i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy.

 

5. W przypadku rezygnacji ze świetlicy zgłoszonego wcześniej dziecka rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie szkołę (sekretariat lub wychowawcę klasy).
 

II. Organizacja pracy świetlicy – zadania nauczyciela
 

1. Nauczyciel w przychodzi do szkoły w maseczce. Po wejściu dezynfekuje ręce.  Codziennie dokonuje się pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego. W czasie zajęć nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Grupy nie zmieniają sal.

3. Konieczne jest potwierdzenie numeru telefonu z dziennika przez każdego rodzica przyprowadzającego dziecko do świetlicy.

4. Należy odebrać od rodzica zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym, jeśli zaistnieje taka konieczność.

5.Przed uruchomieniem świetlicy nauczyciele usuwają maskotki i pluszaki oraz inne przedmioty, których nie można zdezynfekować.

6. Zabawki używane przez uczniów składane są w jednym miejscu ( róg sali oznaczony przez nauczyciela) po zakończeniu zabawy, tak, aby było wiadomo, co jest przeznaczone do dezynfekcji/czyszczenia.

7.Po wyjściu ostatniego dziecka ze świetlicy nauczyciel zgłasza to pracownikowi obsługi, aby ten mógł dokonać dezynfekcji i czyszczenia używanych przedmiotów.

8. Jeśli uczniowie pracują przy stolikach, to znajdują się one od siebie w odległości co najmniej 1.5 metra.
 

9. Uczniowie nie wymieniają się pomiędzy sobą przyborami i zabawkami.
 

10.Każde dziecko przynosi z domu własne przybory do zajęć (długopis, ołówek, klej, kredki, pisaki), które pozostawia w szkole w podpisanym foliowym woreczku.

11. Dziecko nie zabiera do domu wykonanych w szkole prac plastycznych.
 

12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 

13. Uczniowie w czasie dobrej pogody wychodzą w ramach swoich grup na boisko. Grupy nie stykają się ze sobą.
 

14. Sale wietrzone są co najmniej raz w ciągu godziny lub w razie potrzeby.
 

15.Jeśli uczniowie korzystają na boisku z piłek itd., po zakończonej zabawie nauczyciel zgłasza  pracownikowi obsługi konieczność dezynfekcji. Nowa grupa nie wchodzi na boisko, jeśli nie dokonano dezynfekcji.
 

16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 

17.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m
 

18. W razie stwierdzenia koronawirusa u któregoś z uczniów, który brał udział w zajęciach, informuje się o tym fakcie rodziców pozostałych dzieci.
 

19.Kieruje się uczniów do toalety przy stołówce.


III. Zadania rodziców.
 

1.Zgłoszenie pobytu dziecka w świetlicy musi nastąpić co najmniej dwa dni wcześniej z podaniem imienia, nazwiska, klasy, godzin i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy. Informację należy wysłać wychowawczyni przez dziennik elektroniczny.
 

2. Rodzic zapoznaje się i podpisuje procedurę pobytu w świetlicy (oryginał pozostaje w szkole, kopię otrzymuje rodzic).
 

3. Pierwszego dnia pobytu w świetlicy rodzic podpisuje zgodę na pomiar temperatury dziecka. Formularz zgody znajduje się w dyżurce szkolnej.
 

4. Dziecko nie przynosi do świetlicy swoich zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.
 

5. Dziecko korzysta wyłącznie z własnych przyborów (długopis, ołówek, klej, kredki, pisaki, zeszyt), które pozostawia w szkole w podpisanym foliowym woreczku. Dziecko nie zabiera do domu wykonanych w szkole prac plastycznych.
 

6. Dziecko musi mieć własne śniadanie i napój na cały czas pobytu w świetlicy.
 

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka. Jeden rodzic odprowadza jedno dziecko, zachowuje przy tym odległość co najmniej 2 m od innych rodziców i dzieci. Jeśli w przedsionku jest osoba dorosła, kolejna czeka na  jej wyjście i dopiero wówczas wchodzi do środka.
 

9. Rodzic, wchodzący do przedsionka, musi mieć maseczkę i rękawiczki oraz dokonać dezynfekcji rąk. Dezynfekcji rąk dokonuje także dziecko.
 

10. Rodzic bez maseczki nie może wejść na teren szkoły.


11. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 

12. Z przedsionka do sali dziecko idzie samo.
 

13. Ubrania uczeń pozostawia przed salą w wyznaczonym miejscu (krzesełko przypisane do danego dziecka).
 

14. Każdy rodzic  potwierdza swój numer telefonu, który znajduje się w dzienniku elektronicznym, w celu zabezpieczenia szybkiej komunikacji w razie potrzeby.
 

15. Podczas pobytu dziecka w świetlicy rodzic jest zobowiązany do stałego noszenia telefonu  przy sobie oraz odbierania / sprawdzania połączeń telefonicznych. Umożliwi to konieczny kontakt i szybkie przekazanie informacji w razie potrzeby.
 

16.W razie objawów choroby rodzic musi niezwłocznie odebrać dziecko, a po wizycie u lekarza natychmiast poinformować sekretariat o diagnozie.

 

IV. Pracownicy obsługi i administracji
 

1. Na teren szkoły może wejść tylko osoba w maseczce i po dezynfekcji rąk przy wejściu, po pomiarze temperatury.
 

2. Po zgłoszeniu od nauczyciela pracownik dezynfekuje salę, zabawki oraz inny sprzęt wykorzystywany w czasie zajęć itd.
 

3. Personel  powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 

4. W razie otrzymania informacji o stwierdzeniu koronowirusa u ucznia, pracownik sekretariatu powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę grupy, w której był chory.
 

5. Przy wejściu głównym pracownik sekretariatu do dnia 23.05 umieszcza numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 

6.Toaleta przy świetlicy i toalety dla klas młodszych oraz nauczycielska dezynfekowane są co godzinę.
 

7.Klamki i poręcze w obszarze funkcjonowania świetlicy dezynfekowane są o godzinie 9.00 i 16.00.
Dezynfekcję toalety i klamek pracownik obsługi potwierdza wpisem w tabeli mieszczącej się na dyżurce.
 

8. Przy dyżurce woźnej znajduje się woda i jednorazowe kubeczki. Po użyciu kubeczka jest on wyrzucany.
Woźne są zobowiązane do kontrolowania ilości wody w baniakach (brak natychmiast zgłaszają w sekretariacie) oraz plastikowych jednorazowych kubków.

 

V.Postępowanie w razie podejrzenia choroby u ucznia.
 

1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w gabinecie pielęgniarskim lub w sali przystosowanej do funkcji izolatki.
 

2. Z dzieckiem zostaje wówczas pielęgniarka/ dyrektor/ wicedyrektor/ pracownik sekretariatu.
 

3. Nauczyciel odpowiedzialny za grupę, w której był uczeń z podejrzeniem choroby, zawiadamia natychmiast jego rodziców i prosi o odebranie dziecka ze szkoły. Powiadamia także dyrektora szkoły i rodziców innych dzieci.
 


VI. Postępowanie w razie podejrzenia choroby u pracownika szkoły
 

1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 

2.Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby, jest gabinet pielęgniarski.
 

3.Pracownicy szkoły  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 

4.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 

5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz  zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.  

Jolanta Walczak

25 i 26 maja 2020 r., od godz. 18.00 odbędą się konsultacje (dyżury) nauczycielskie online dla rodziców z wykorzystaniem połączeń wideo Google Meet (Hangouts).

Aby dołączyć do spotkania, należy być zalogowanym na koncie Gmail, można wykorzystać również konto dziecka.

Na stronie udostępnimy KODY, które umożliwią rozpoczęcie rozmowy. 
Proszę o zastosowanie się do zasad:
1) rodzic, który widzi, że w rozmowie biorą już udział dwie osoby, czeka;
2) w sytuacji, gdy wejdzie w trakcie rozmowy z innym rodzicem, otrzyma od nauczyciela informację, aby zalogował się o innej godzinie (np. za 10 minut);
3) rozmowa może trwac maksymalnie 10 minut ( w przypadku konieczności przeprowadzenia dłuższej konwersacji nauczyciel zaprosi Państwa do skorzystania z jego indywidualnych konsultacji innego dnia).

Poniedziałek 25 maja - dyżurują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, j.polskiego, historii, wos, języków obcych, religii, plastyki, muzyki i techniki,
wtorek 26 maja - dyżurują nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody, informatyki, wychowania fizycznego
.

 

KODY DO MEET - DYŻUR DLA RODZICÓW

imie_nazwisko
(bez znaków diakrytycznych, z podkreślnikiem)

l.p. Imię i nazwisko kod
1 J.Bednarczyk jolanta_bednarczyk
2 D.Blaszka daria_blaszka
3 Ł.Budzyński lukasz_budzynski
4 A.Chorążkiewicz-Sowa anita_chorazkiewicz
5 A. Czerwińska anna_czerwinska
6 P. Dondajewski patryk_dondajewski
7 J. Dudziak jagoda_dudziak
8 M. Drozdowska monika_drozdowska
9 J. Drajerczak joanna_drajerczak
10 L.Frankowska lucyna_frankowska
11 E. Frąckowiak ewa_frackowiak
12 M. Garstkiewicz michał_garstkiewicz
13 H. Grus-Krężelewska hanna_krezelewska
14 P. Hącia paulina_hacia
15 R. Hertmanowski robert_hertmanowski
16 W. Idzikowska weronikaa_idzikowska
17 K. Jankowska-Kostrzewa katarzyna_kostrzewa
18 A. Jankowska-Łukomska aneta_lukomska
19 V. Karpiuk violetta_karpiuk
20 A. Kobylańska anna_kobylanska
21 A. Kozłowska agata_kozlowska
22 K. Lis katarzyna_lis
23 M. Madajczyk-Głowacka magdalena_glowacka
24 S. Malicka sylwia_malicka
25 B. Małecka barbara_malecka
26 J. Melinger joanna_melinger
27 A. Minke anna_minke
28 D. Mucha dorota_mucha
29 J. Nowak joanna_nowak
30 K. Pilarska katarzyna_pilarska
31 A. Predko agnieszka_predko
32 K. Ratajczak katarzyna_ratajczak
33 M. Siwek moanika_siwek
34 J. Skowrońska jolanta_skowronska
35 M. Słomińska magdalena_slominska
36 E. Sobczak-Ellmann elzbieta_sobczak
37 A. Sołecka aleksandra_solecka
38 W. Stankiewicz wieslawa_stankiewicz
39 I. Szulc izabela_szulc
40 M. Szymankiewicz malgorzata_szymankiewicz
41 N. Szymczak natalia_szymczak
42 J. Taberska joanna_taberska
43 A. Trąbała-Nergiz anna_trabala
44 E. Trybus ewa_trybus
45 K. Urbaniak katarzyna_urbaniak
46 J. Walczak jolanta_walczak
47 P. Wesołowska pamela_wesolowska
48 A.Wieloch anna_wieloch
49 K.Wilińska-Jóźwiak katarzyna_wilinska
50 M. Witek mateusz_witek
51 A.Wodzyńska-Skotarczak anna_wodzynska
52 S.Wojciak slawomir_wojciak
53 P. Zielińska paulina_zielinska

 

Jolanta Walczak

22 maja przypada termin wystawienia końcoworocznych ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania. Nauczyciele wpiszą stopnie do dziennika, gdzie są dostępne dla uczniów i rodziców. Wychowawcy klas 4-8 tradycyjnie przygotują także zestawienia zbiorcze. W sytuacji zagrożenia koronawirusem zostaną one wysłane do rodziców przez  dziennik elektroniczny. Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z ocenami proponowanymi (odpowiedź na wiadomość wychowawcy). Z kolei nauczyciele klas 1-3 będą umawiać się z rodzicami swoich uczniów na indywidualne spotkania w celu zapoznania z opisowymi ocenami proponowanymi. 

                       

Jolanta Walczak

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach "Kangur Matematyczny" odbędzie się na Platformie Dzwonek.pl. W naszej szkole uczniowie piszą  w trzech kategoriach konkursu: MALUCH - klasy 3 i 4, BENIAMIN- klasy 5 i 6, KADET - klasy 7 i 8. Każdy uczeń zostanie przypisany do odpowiedniej kategorii konkursu. Hasło dostępu zostanie wysłane indywidualnie na maila szkolnego ucznia przez koordynatora konkursu p.Wiesławę Stankiewicz. (Nie będzie generowane nowe w przypadku zagubienia!) Po pierwszym zalogowaniu ucznia prosimy koniecznie w profilu KONTA, uzupełnić imię i nazwisko, co ułatwi później identyfikację wyników. Można logować się zaraz po otrzymaniu kodów dostępu, najlepiej jeszcze przed PRÓBĄ KONKURSU, z której zachęcamy, aby skorzystać w celu uniknięcia podczas konkursu problemów technicznych. W razie trudności prosimy pisać na adres: wieslawa.stankiewicz@sp5-lubon.edu.pl  Terminarz konkursu i instrukcja dla uczestnika konkursu jest w załączniku. 

Instrukcja dla uczestnika konkursu

Ewa Frąckowiak, Wiesława Stankiewicz
Przejdź do strony:
Uczniowie