Przejdź do strony:

I. Informacje ogólne:

1.  Od 8.06.2020 biblioteka szkolna rozpoczyna przyjmowanie zwrotów podręczników dotacyjnych.

 2.  Oddawać podręczniki mogą tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.                                        

 3. Osoby oddające podręczniki zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego w przypadku utworzenia się kolejki oddających.   

 4.  Informacja o zasadach oddawania podręczników zostanie podana na stronie szkoły, a także przez e-dziennik rodzicom klas 1-8 oraz uczniom klas 4-8.    

  5.  Zwrot podręczników odbywać się będzie w wyznaczonych terminach.

 
II. Organizacja zwrotu - terminy:


KLASY 1- 3

Termin zwrotu: w godzinach 8.00 - 18.00:

klasy I - 8 czerwca 2020 poniedziałek                                                               

klasy II - 9 czerwca 2020 wtorek                                                                        

klasy III - 10 czerwca 2020 środa    

12 czerwca 2020  piątek - termin dodatkowy dla klas 1-3


KOMPLET podręczników do oddania:

KLASY 1- 3  - 3 sztuki:  podręcznik polonistyczno-społeczny cz.2  “Oto ja”, podręcznik matematyczno-społeczny cz.2  “Oto ja”, j. angielski: New English Adventure                                            
   

KLASY 4 - 8  

Termin zwrotu -  wspólny termin: 15 – 19 czerwca 2020:  

poniedziałek 15.06. i piątek  19.06.   w godzinach  8.00 -  18.00; 

wtorek 16.06.  środa 17.06.  czwartek  18.06. w godzinach 12.30  - 18.00  ze względu na odbywające się egzaminy klas 8. 

 

22 czerwca  termin dodatkowy  dla klas 4,5,6,7,8.
 

KOMPLET podręczników do oddania:

klasa 4 – 6 sztuk: j. polski, j. angielski . matem, przyroda, historia, muzyka

klasa 5 – 6 sztuk: : j. polski, j. angielski . matem, , historia, biologia, geografia

klasa 6 – 6 sztuk: : j. polski, j. angielski . matem,  historia, biologia, geografia

klasa 7 – 10 sztuk: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, matem,  historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka

klasa 8 –  10 sztuk: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, matem,  historia, wos, biologia, geografia, fizyka, chemia

 

III. Zadania rodzica lub ucznia oddającego podręczniki:
 

1. Zwrotu podręczników klas 1,2,3 dokonuje rodzic; klas 4,5,6,7,8 - uczeń lub rodzic.   

2. Miejscem przyjmowania podręczników będzie przeszklony łącznik między szkołą a halą sportową.  

 3. Każdy oddający podręczniki zobowiązany jest być w rękawiczkach i maseczce. 

 4. Oddawany KOMPLET podręczników powinien być  spakowany do reklamówki razem z kartką z imieniem, nazwiskiem, klasą.  Ćwiczeń  NIE oddajemy.

 5. Rodzic lub uczeń zobowiązany jest do usunięcia foliowych okładek, wymazania ewentualnych zapisów ołówkiem, wklejenia luźnych kartek.

  6. Rodzic lub uczeń przekazuje reklamówkę z podręcznikami bibliotekarzowi.           (w drzwiach łącznika ustawiony będzie stół oddzielający oddającego od bibliotekarza) 

7. Przy oddawaniu bibliotekarz poświadcza zwrot na liście odbioru podręczników.

 8. Podręczniki pozostaną w miejscu wyznaczonym i po trzech dobach będą odpisane z konta ucznia. Bibliotekarze dokonają  oceny stanu zwróconych podręczników.

9. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego     egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez e-dziennik lub telefonicznie.

   10.  W przypadku nieoddania podręczników w terminie bibliotekarze zastrzegają sobie prawo kontaktu z rodzicem i uczniem drogą mailową, przez wychowawcę lub telefonicznie.

   11.  W przypadku pytań, wątpliwości, ustaleń rodzic lub uczeń  może  kontaktować się  przez e-dziennik  z bibliotekarzem – Katarzyną Wilińską - Jóźwiak.

  12. W wyjątkowych sytuacjach rodzic lub uczeń może oddać podręczniki w późniejszym terminie po uprzednim skontaktowaniu się z bibliotekarzem.

  13. Oddawanie książek i lektur wypożyczonych z biblioteki odbywać się będzie na wcześniejszej zasadzie, czyli przez pojemnik wystawiony w przedsionku szkoły.

 

IV. Zadania bibliotekarza:

 

1. Bibliotekarz przy odbiorze podręczników wyposażony jest w rękawiczki i maseczkę (przyłbicę).

 

2. W przeszklonym łączniku przebywa tylko bibliotekarz.

 

3. Przed rozpoczęciem pracy i w trakcie dezynfekuje regularnie ręce i blat stołu oddzielającego go od oddającego.

 

4. Bibliotekarz przyjmuje reklamówkę z podręcznikami od rodzica lub ucznia, odkłada w wyznaczone miejsce.

 

5. Bibliotekarz poświadcza zwrot na liście odbioru podręczników.

 

6. Po upływie trzeciej doby segreguje podręczniki, odnotowuje zwrot poszczególnych egzemplarzy na listach klasowych.

 

7. W przypadku nieoddania przez ucznia wszystkich podręczników lub stwierdzenia zniszczenia kwalifikującego do odkupienia danego egzemplarza kontaktuje się z rodzicem drogą mailową przez e-dziennik, przez wychowawcę lub telefonicznie.

 

Katarzyna Wilińska-Jóźwiak

I. Informacje ogólne
 

1. Od 25 maja br. możliwe będą konsultacje w szkole dla uczniów klasy VIII, natomiast
od1 czerwca br. - konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Równocześnie nadal będą odbywały się zdalne konsultacje z nauczycielami.

2. Z konsultacji  w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń nie może korzystać z konsultacji w szkole (może uczestniczyć wyłącznie w konsultacjach online).

 

II. Organizacja konsultacji – zadania nauczyciela
 

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany wyznaczyć -  w porozumieniu z dyrektorem- stałą godzinę konsultacji oraz poinformować o niej uczniów i rodziców.

2. Należy wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

3. Uczniowie zapisują się u nauczyciela na określoną godzinę konsultacji, podając cel (pomoc w zrozumieniu lub utrwaleniu określonych zagadnień, poprawa sprawdzianu lub innej formy kontroli).

4. Nauczyciel, znając liczbę uczniów i cel, przygotowuje odpowiednie ćwiczenia (zadania) lub opracowuje pisemnie pytania/zagadnienia na sprawdzian.

5. Nauczyciel po każdej konsultacji w szkole informuje dyrektora, ilu uczniów wzięło w niej udział.

6. Nie wolno organizować większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

7. W konsultacjach grupowych może wziąć udział grupa licząca nie więcej niż 12 osób.

8. Konsultacje indywidualne oraz grupowe organizuje się z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

9. W sytuacji, kiedy część uczniów w danym dniu (godzinie) będzie pisała sprawdzian, zostanie skierowana do innej sali (biblioteki).

10. Konieczne jest przestrzeganie zasad:

1)uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników (nie pożyczają ich od innych),.
2)wietrzymy salę, w której odbędą się konsultacje przed i po spotkaniu,
3)należy zwrócić uwagę, aby uczniowie przed wejściem do sali umyli ręce.

11. Po zakończeniu zajęć uczniowie pojedynczo opuszczają salę i budynek szkoły.

12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować między sobą dystans wynoszący minimum 1,5 metra.

 

III. Organizacja konsultacji – zadania rodzica

 

1. Rodzice powinni zapoznać się z procedurą i harmonogramem konsultacji udostępnionymi przez nauczycieli oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Nie wolno umawiać się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory albo w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

3. Rodzic podpisuje zgodę na zmierzenie dziecku temperatury przed wejściem na konsultacje.

4. Każdy rodzic jest zobligowany do natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku zauważenia przez pracowników szkoły objawów mogących wskazywać na chorobę. Po wizycie u lekarza należy poinformować sekretariat o diagnozie.

 

IV. Organizacja konsultacji – zadania ucznia
 

1. Uczeń ma możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Powinien zapoznać się z ich harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej szkoły.

2.Nie wolno umawiać się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory albo w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

3. Należy wcześniej umówić się z wybranym nauczycielem w określonym dniu i o danej godzinie.

4. Jeżeli uczeń umówił się na konsultację, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie inną osobę.

5. Należy zabierać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. Nie będzie można ich pożyczać od innych uczniów.

6. W drodze do i ze szkoły trzeba korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować dystans społeczny.

7. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo każdy dezynfekuje ręce.

8. Z szatni korzystamy według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

9. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust. Zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

10. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

IV. Organizacja konsultacji – sytuacje podejrzenia zakażenia.
 

1. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy mogące wskazywać na chorobę, należy odizolować go w gabinecie pielęgniarskim. Z uczniem pozostaje wtedy pielęgniarka szkolna, a w przypadku jej nieobecności inna wyznaczona przez dyrektora osoba.

2. Pracownik szkoły zawiadamia natychmiast rodziców dziecka i prosi o odebranie o niezwłoczne go ze szkoły.

 

KONSULTACJE OD 1 CZERWCA 2020 R. (DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW)

 

 

KONSULTACJE ONLINE

KONSULTACJE W SZKOLE

Imię i nazwisko

dzień, godzina

dzień, godzina

sala

J.Bednarczyk

poniedziałek 12.00-13.30, wtorek 13.00-14.30, środa16.00-17.30

poniedziałek 14.30 - 15.15

203

D.Blaszka

wtorek 17.00- 18.45 czwartek 11.00-13.00

czwartek 14.30 - 15.15

213

Ł.Budzyński

wtorek 8.55-9.40, środa 13.45 -14.30, czwartek 8.55-9.40

poniedziałek 13.30 - 14.15

203

A. Czerwińska

poniedziałek 16.30-18.00; środa 13.00-14.30; piątek 12.30-14:00

wtorek 13.30-14.15

202

P. Dondajewski

poniedziałek 18-18.45 i piątek 9.00-10.30

piątek 13.30 - 14.15

201

J. Dudziak Przedwojska

piątek 10.45-13.00

czwartek 14.30 - 14.15

216

J. Drajerczak

wtorek 8.00-9.00 środa 8.00-9.00 czwartek 15.00-17.30 piątek 13.00-14.00

wtorek 14.30 - 16.00

202

L.Frankowska

wtorek 17.30-19.00, środa 10.00-11.30, czwartek 19.00 - 20.30

czwartek 15.30 - 17.00

214

E. Frąckowiak

poniedziałek 16.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 9.30, czwartek 16.00 - 17.00

wtorek 14.30 - 15.15

201

M. Garstkiewicz

czwartek godz. 17.00 -18.30

środa 13:30 - 14:15 (3.06, 17.06)

212

H. Grus-Krężelewska

poniedziałek 17.00 - 17.45, wtorek 13.00 - 14.00, czwartek 17.00-17.45, piatek 12.30 - 13.30

środa 13.30 - 14.15

203

R. Hertmanowski

środa 15.30 - 16.15 (3.06, 17.06)

środa 15.30 -16.15 (27.05, 10.06 i 24.06)

201

P. Hącia

logopedia: wtorek 17.00-18.05, piątek 8.00-9.30. historia i wos: wtorek 8.00-8.45,

środa 13.30-14.40

205

W. Idzikowska

wtorek 11.00 - 11.45, czwartek 17.00 - 17.45

środa 13.30 - 14.15

214

K. Jankowska-Kostrzewa

wtorek 9.50-10.35 środa 10.45- 12.15 czwartek 10.45-11.30

środa 13.30- 14.15

202

A. Jankowska-Łukomska

poniedziałek 13.00-14.30

czwartek 13.30-14.15

206

V. Karpiuk

poniedziałek 10.45 - 11.30

czwartek 15.30 - 16.15

204

A. Kobylańska

wtorek 16.00 - 17.30, czwartek 12.00 - 12.45

poniedziałek 14.30 - 15.15

201

A. Kozłowska

poniedziałek 10.30 - 11.15 i 16.00-16.45, wtorek 12.00 -12.45 środa 16.00 -16.45 czwartek 10.30-11.15

czwartek 15.30 - 16.15

201

K. Lis

wtorek 10.00 - 12.00, rewalidacja wtorek 13.45-14.15, środa 16.00-16.30, piątek 16.00 - 16.30

czwartek 14.30 - 16.00

212

M. Madajczyk-Głowacka

poniedziałek 9.50 - 10.35 (3.06, 17.06)

poniedziałek 13.30 - 14.15 (27.05, 10.06 i 24.06)

205

S. Malicka

poniedziałek 12.00 - 15.00, wtorek 13.00-15.00, czwartek 13.00 - 15.00, piatek 10.45 - 13.00

środa 14.30 - 15.15

202

B. Małecka

poniedziałek17-18.30, środa 17- 18.30

poniedziałek 13.30 - 14.15

212

A. Minke

poniedziałek 16.00-17.30, środa 11.30-13.00

czwartek 14.30 - 16.00

206

D. Mucha

środa 16.00- 17.30

wtorek 13.30 - 14.15

204

J. Nowak

poniedziałek - czwartek 14.00 - 17.00

piatek 14.00 - 15.30

202

K. Pilarska

środa 16.00 - 17.00, piatek 9.00 - 10.00

poniedziałek 13.30 - 14.15

201

A. Predko

piątek 16.00-17.00

wtorek 13.30 - 14.15

216

M. Siwek

wtorek 12.15-13.00, 19-19.45, środa 12.15-13.00, 19.00-19.45 (wt.śr.czw.pt -2h praca indywidualna z uczniem)

poniedziałek 13.30 - 15.00

215

J. Skowrońska

poniedziałek16-17.30; środa 16 -17.15; czwartek 16 -16.45

poniedzialek 13.30 - 14.15

206

M. Słomińska

czwartek 11.00-12.00 oraz 18.00-19.15

czwartek 14.30 - 16.15

205

E. Sobczak-Ellmann

wtorek13.30 -14.15 (28.05, 9.06, 23.06)

wtorek 13.30 - 14.15 (2.06, 16.06)

201

A. Sołecka

poniedziałek 9:30- 11:00, poniedziałek 17:00-17:45, wtorek 9:30-11:00, środa 9:00 - 10:30

poniedziałek 13.30 - 15.00

216

W. Stankiewicz

czwartek 17-17.45

środa 13.30 - 14.15

209

M. Szymankiewicz

środa 10.00-11.30 czwartek 14.00-15.30

poniedziałek 14.30 - 15.15 wtorek 14.30 - 15.15

213

N. Szymczak

poniedziałek 15.00-16.30

czwatrek 15.30 - 16.15

216

J. Taberska

poniedziałek :11.45 -13.15 ,16.00-16.45, czwartek  11.45-13.15 , 16.00-16.45

środa 14.30 - 15.15

203

A. Trąbała-Nergiz

wtorek 16.30 - 17.15, czwartek 16.30 - 18

środa 14.30 - 15.15

201

K. Urbaniak

poniedziałek 16-16.45, środa 9.00-9.45

wtorek 13.30 - 14.15

205

J. Walczak

wtorek 13.30-15.00

środa 13.30 - 14.15

201

P. Wesołowska

wtorek 16.30-17.15, piątek: 11.00 - 12.45

czwartek 14.30 - 15.15

215

A.Wieloch

wtorek 17.30-19.00

czwartek 15.30 - 17.00

215

M. Witek

poniedzialek 19.15 - 20.00

poniedziałek 13:30 - 14:15

202

A.Wodzyńska-Skotarczak

poniedziałek 18.30-20.00, wtorek 18.30-20.00, środa, 12.00-12.45

czwartek 13.30 - 14.15

204

S.Wojciak

środa 11.00-12.15

poniedziałek 13:30 - 14:15

204

P. Zielińska

poniedziałek 16.00- 17.30, wtorek 12.00- 14.00 (wtorek, środa 17-17.30 praca indywidualna z uczniem)

czwartek 14.30 - 16: 15

203

Jolanta Walczak

I. Informacje ogólne
 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III oraz oddziału przedszkolnego mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły
 

4. Uczeń może brać udział w zajęciach, jeśli rodzic zgłosi go co najmniej dwa dni wcześniej podając imię, nazwisko, klasę, godziny i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy.

 

5. W przypadku rezygnacji ze świetlicy zgłoszonego wcześniej dziecka rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie szkołę (sekretariat lub wychowawcę klasy).
 

II. Organizacja pracy świetlicy – zadania nauczyciela
 

1. Nauczyciel w przychodzi do szkoły w maseczce. Po wejściu dezynfekuje ręce.  Codziennie dokonuje się pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego. W czasie zajęć nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Grupy nie zmieniają sal.

3. Konieczne jest potwierdzenie numeru telefonu z dziennika przez każdego rodzica przyprowadzającego dziecko do świetlicy.

4. Należy odebrać od rodzica zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym, jeśli zaistnieje taka konieczność.

5.Przed uruchomieniem świetlicy nauczyciele usuwają maskotki i pluszaki oraz inne przedmioty, których nie można zdezynfekować.

6. Zabawki używane przez uczniów składane są w jednym miejscu ( róg sali oznaczony przez nauczyciela) po zakończeniu zabawy, tak, aby było wiadomo, co jest przeznaczone do dezynfekcji/czyszczenia.

7.Po wyjściu ostatniego dziecka ze świetlicy nauczyciel zgłasza to pracownikowi obsługi, aby ten mógł dokonać dezynfekcji i czyszczenia używanych przedmiotów.

8. Jeśli uczniowie pracują przy stolikach, to znajdują się one od siebie w odległości co najmniej 1.5 metra.
 

9. Uczniowie nie wymieniają się pomiędzy sobą przyborami i zabawkami.
 

10.Każde dziecko przynosi z domu własne przybory do zajęć (długopis, ołówek, klej, kredki, pisaki), które pozostawia w szkole w podpisanym foliowym woreczku.

11. Dziecko nie zabiera do domu wykonanych w szkole prac plastycznych.
 

12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 

13. Uczniowie w czasie dobrej pogody wychodzą w ramach swoich grup na boisko. Grupy nie stykają się ze sobą.
 

14. Sale wietrzone są co najmniej raz w ciągu godziny lub w razie potrzeby.
 

15.Jeśli uczniowie korzystają na boisku z piłek itd., po zakończonej zabawie nauczyciel zgłasza  pracownikowi obsługi konieczność dezynfekcji. Nowa grupa nie wchodzi na boisko, jeśli nie dokonano dezynfekcji.
 

16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 

17.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m
 

18. W razie stwierdzenia koronawirusa u któregoś z uczniów, który brał udział w zajęciach, informuje się o tym fakcie rodziców pozostałych dzieci.
 

19.Kieruje się uczniów do toalety przy stołówce.


III. Zadania rodziców.
 

1.Zgłoszenie pobytu dziecka w świetlicy musi nastąpić co najmniej dwa dni wcześniej z podaniem imienia, nazwiska, klasy, godzin i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy. Informację należy wysłać wychowawczyni przez dziennik elektroniczny.
 

2. Rodzic zapoznaje się i podpisuje procedurę pobytu w świetlicy (oryginał pozostaje w szkole, kopię otrzymuje rodzic).
 

3. Pierwszego dnia pobytu w świetlicy rodzic podpisuje zgodę na pomiar temperatury dziecka. Formularz zgody znajduje się w dyżurce szkolnej.
 

4. Dziecko nie przynosi do świetlicy swoich zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.
 

5. Dziecko korzysta wyłącznie z własnych przyborów (długopis, ołówek, klej, kredki, pisaki, zeszyt), które pozostawia w szkole w podpisanym foliowym woreczku. Dziecko nie zabiera do domu wykonanych w szkole prac plastycznych.
 

6. Dziecko musi mieć własne śniadanie i napój na cały czas pobytu w świetlicy.
 

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka. Jeden rodzic odprowadza jedno dziecko, zachowuje przy tym odległość co najmniej 2 m od innych rodziców i dzieci. Jeśli w przedsionku jest osoba dorosła, kolejna czeka na  jej wyjście i dopiero wówczas wchodzi do środka.
 

9. Rodzic, wchodzący do przedsionka, musi mieć maseczkę i rękawiczki oraz dokonać dezynfekcji rąk. Dezynfekcji rąk dokonuje także dziecko.
 

10. Rodzic bez maseczki nie może wejść na teren szkoły.


11. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 

12. Z przedsionka do sali dziecko idzie samo.
 

13. Ubrania uczeń pozostawia przed salą w wyznaczonym miejscu (krzesełko przypisane do danego dziecka).
 

14. Każdy rodzic  potwierdza swój numer telefonu, który znajduje się w dzienniku elektronicznym, w celu zabezpieczenia szybkiej komunikacji w razie potrzeby.
 

15. Podczas pobytu dziecka w świetlicy rodzic jest zobowiązany do stałego noszenia telefonu  przy sobie oraz odbierania / sprawdzania połączeń telefonicznych. Umożliwi to konieczny kontakt i szybkie przekazanie informacji w razie potrzeby.
 

16.W razie objawów choroby rodzic musi niezwłocznie odebrać dziecko, a po wizycie u lekarza natychmiast poinformować sekretariat o diagnozie.

 

IV. Pracownicy obsługi i administracji
 

1. Na teren szkoły może wejść tylko osoba w maseczce i po dezynfekcji rąk przy wejściu, po pomiarze temperatury.
 

2. Po zgłoszeniu od nauczyciela pracownik dezynfekuje salę, zabawki oraz inny sprzęt wykorzystywany w czasie zajęć itd.
 

3. Personel  powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 

4. W razie otrzymania informacji o stwierdzeniu koronowirusa u ucznia, pracownik sekretariatu powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę grupy, w której był chory.
 

5. Przy wejściu głównym pracownik sekretariatu do dnia 23.05 umieszcza numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 

6.Toaleta przy świetlicy i toalety dla klas młodszych oraz nauczycielska dezynfekowane są co godzinę.
 

7.Klamki i poręcze w obszarze funkcjonowania świetlicy dezynfekowane są o godzinie 9.00 i 16.00.
Dezynfekcję toalety i klamek pracownik obsługi potwierdza wpisem w tabeli mieszczącej się na dyżurce.
 

8. Przy dyżurce woźnej znajduje się woda i jednorazowe kubeczki. Po użyciu kubeczka jest on wyrzucany.
Woźne są zobowiązane do kontrolowania ilości wody w baniakach (brak natychmiast zgłaszają w sekretariacie) oraz plastikowych jednorazowych kubków.

 

V.Postępowanie w razie podejrzenia choroby u ucznia.
 

1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w gabinecie pielęgniarskim lub w sali przystosowanej do funkcji izolatki.
 

2. Z dzieckiem zostaje wówczas pielęgniarka/ dyrektor/ wicedyrektor/ pracownik sekretariatu.
 

3. Nauczyciel odpowiedzialny za grupę, w której był uczeń z podejrzeniem choroby, zawiadamia natychmiast jego rodziców i prosi o odebranie dziecka ze szkoły. Powiadamia także dyrektora szkoły i rodziców innych dzieci.
 


VI. Postępowanie w razie podejrzenia choroby u pracownika szkoły
 

1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 

2.Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby, jest gabinet pielęgniarski.
 

3.Pracownicy szkoły  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 

4.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 

5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz  zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.  

Jolanta Walczak

25 i 26 maja 2020 r., od godz. 18.00 odbędą się konsultacje (dyżury) nauczycielskie online dla rodziców z wykorzystaniem połączeń wideo Google Meet (Hangouts).

Aby dołączyć do spotkania, należy być zalogowanym na koncie Gmail, można wykorzystać również konto dziecka.

Na stronie udostępnimy KODY, które umożliwią rozpoczęcie rozmowy. 
Proszę o zastosowanie się do zasad:
1) rodzic, który widzi, że w rozmowie biorą już udział dwie osoby, czeka;
2) w sytuacji, gdy wejdzie w trakcie rozmowy z innym rodzicem, otrzyma od nauczyciela informację, aby zalogował się o innej godzinie (np. za 10 minut);
3) rozmowa może trwac maksymalnie 10 minut ( w przypadku konieczności przeprowadzenia dłuższej konwersacji nauczyciel zaprosi Państwa do skorzystania z jego indywidualnych konsultacji innego dnia).

Poniedziałek 25 maja - dyżurują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, j.polskiego, historii, wos, języków obcych, religii, plastyki, muzyki i techniki,
wtorek 26 maja - dyżurują nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody, informatyki, wychowania fizycznego
.

 

KODY DO MEET - DYŻUR DLA RODZICÓW

imie_nazwisko
(bez znaków diakrytycznych, z podkreślnikiem)

l.p. Imię i nazwisko kod
1 J.Bednarczyk jolanta_bednarczyk
2 D.Blaszka daria_blaszka
3 Ł.Budzyński lukasz_budzynski
4 A.Chorążkiewicz-Sowa anita_chorazkiewicz
5 A. Czerwińska anna_czerwinska
6 P. Dondajewski patryk_dondajewski
7 J. Dudziak jagoda_dudziak
8 M. Drozdowska monika_drozdowska
9 J. Drajerczak joanna_drajerczak
10 L.Frankowska lucyna_frankowska
11 E. Frąckowiak ewa_frackowiak
12 M. Garstkiewicz michał_garstkiewicz
13 H. Grus-Krężelewska hanna_krezelewska
14 P. Hącia paulina_hacia
15 R. Hertmanowski robert_hertmanowski
16 W. Idzikowska weronikaa_idzikowska
17 K. Jankowska-Kostrzewa katarzyna_kostrzewa
18 A. Jankowska-Łukomska aneta_lukomska
19 V. Karpiuk violetta_karpiuk
20 A. Kobylańska anna_kobylanska
21 A. Kozłowska agata_kozlowska
22 K. Lis katarzyna_lis
23 M. Madajczyk-Głowacka magdalena_glowacka
24 S. Malicka sylwia_malicka
25 B. Małecka barbara_malecka
26 J. Melinger joanna_melinger
27 A. Minke anna_minke
28 D. Mucha dorota_mucha
29 J. Nowak joanna_nowak
30 K. Pilarska katarzyna_pilarska
31 A. Predko agnieszka_predko
32 K. Ratajczak katarzyna_ratajczak
33 M. Siwek moanika_siwek
34 J. Skowrońska jolanta_skowronska
35 M. Słomińska magdalena_slominska
36 E. Sobczak-Ellmann elzbieta_sobczak
37 A. Sołecka aleksandra_solecka
38 W. Stankiewicz wieslawa_stankiewicz
39 I. Szulc izabela_szulc
40 M. Szymankiewicz malgorzata_szymankiewicz
41 N. Szymczak natalia_szymczak
42 J. Taberska joanna_taberska
43 A. Trąbała-Nergiz anna_trabala
44 E. Trybus ewa_trybus
45 K. Urbaniak katarzyna_urbaniak
46 J. Walczak jolanta_walczak
47 P. Wesołowska pamela_wesolowska
48 A.Wieloch anna_wieloch
49 K.Wilińska-Jóźwiak katarzyna_wilinska
50 M. Witek mateusz_witek
51 A.Wodzyńska-Skotarczak anna_wodzynska
52 S.Wojciak slawomir_wojciak
53 P. Zielińska paulina_zielinska

 

Jolanta Walczak
Przejdź do strony:
Uczniowie