Zasady ogólne

 1. W związku z koniecznością prowadzenia nauczania na odległość wprowadza się aneksydo kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 2. Ustalone kryteria mają na celu realizację podstawy programowej, monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów oraz weryfikację ich wiedzy i umiejętności.
 3. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwację ich aktywności w czasie spotkań online oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do: odpowiedzi ustnych w czasie zajęć online, wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym i innych form komunikowania się zdalnego oraz zadań i prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.
 4. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące.
 5. W związku ze specyficzną sytuacją związaną z wprowadzeniem e-nauczania rezygnujemyz wszystkich form kontroli niemożliwych do zrealizowania w obecnych warunkach.
 6. Przy ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości uczniów, zapisy opinii oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 7. Prace uczniowskie powinny być zamieszczane na platformie Classroom (klasy 4-8) i przez zakładkę „Prześlij pracę” na stronie sp5-lubon.pl/ (klasy 1-3), przekazywane przez e-dziennik lub przesyłane na adres mailowy nauczyciela w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Możliwy jest jednak wybór innego sposobu dogodnego dla ucznia i rodzica (należy ustalić to indywidualnie z nauczycielem).
 8. Jeśli dziecko nie ma dostępu do Internetu, rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę/ nauczyciela, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów.
 9. W przypadku trudności spowodowanych chorobą, awarią sprzętu lub niemożliwością skorzystania z komputera w wyznaczonym terminie, po uzyskaniu takiej informacji od rodziców, nauczyciel ustala z uczniem nowy termin wykonania zadania.
 10. Uczeń i rodzic mają prawo do konsultacji z nauczycielem w kwestii wykonywanych zadań oraz do otrzymania informacji zwrotnej na temat swoich postępów m.in. w czasie konsultacji online (grafik udostępniony na stronie internetowej szkoły).
 11. Prace każdy uczeń powinien wykonać samodzielnie, plagiaty będą karane oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.

 

Jolanta Walczak

Dyżur w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu - codziennie w godzinach 9-12.

UWAGA: kontakt telefoniczny - prosimy dzwonić pod numer 609 099 247 (też w sprawie rekrutacji).

Kontakt do Dyrektora Szkoły: e-mail sekretariat@sp5.lubon.pl lub telefon 609 099 231. 

                  

 

Jolanta Walczak

Zgodnie z "Regulaminem nauczania zdalnego" każdy uczeń i rodzic mają możliwość odbycia dodatkowych konsultacji online z nauczycielem prowadzącym lub wychowawcą klasy. 

W celu nawiązania kontaktu należy:

1) sprawdzić dni tygodnia i godziny, w których dany nauczyciel prowadzi konsultacje,
2) wysłać do niego informację przez dziennik elektroniczny lub e-mail (najwygodniej dla obu stron byłoby zrobić to odpowiednio wcześniej; jednak rodzic i uczeń mogą zgłosić potrzebę spotkania do końca trwania dyżuru);
3) ustalić z nauczycielem narzędzie kontaktu (rekomendujemy wideokonferencję przy użyciu platformy komunikacyjnej Google Hangouts, ale możliwe jest wybranie innego sposobu, jak telefon (za zgodą nauczyciela), maile, czat tekstowy, indywidualne forum dyskusyjne lub inne formy komunikowania się on-line uzgodnione z rodzicem);
4) ustalić godzinę (może się zdarzyć, że w danym dniu nauczyciel będzie miał kilka konsultacji),
5) odebrać wiadomość mailową z linkiem do spotkania ( w przypadku wideorozmowy),
6) połączyć się z nauczycielem,
7) porozmawiać:)

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z wychowawcą klasy lub dyrektorem.

Jolanta Walczak

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu ma możliwość uczestniczenia w lekcjach zdalnych. W klasach 4-8 wykorzystujemy do tego przede wszystkim aplikację Classroom. Klasy 1-3 pracują głównie w domenie sp5-lubon.pl  .
 

2. Nauczyciel dostosowuje tematykę zajęć, materiały dydaktyczne i zadania do podstawy programowej z danego przedmiotu oraz indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
 

3. Lekcja trwa 45 minut i rozpoczyna się o godzinie wskazanej w zmodyfikowanym planie lekcji. Prosimy o punktualność!
Uwaga, nauczyciel może dostosować czas przeprowadzania lekcji do potrzeb i możliwości dzieci oraz rodziców  (informuje wtedy wcześniej o zmianie godziny).
 

4. Lekcja może odbywać się przy wykorzystaniu narzędzia Google Hangouts do przeprowadzania rozmów wideo. 
Zachęcamy wszystkich uczniów do skorzystania z takich spotkań online. Jeśli jednak dziecko nie może wziąć w nich udziału, pracuje w oparciu o materiał umieszczony w Classroomie. Jeżeli w czasie lekcji wystąpi problem ze sprzętem lub połączeniem internetowym, uczeń powinien kontynuować pracę w aplikacji. 
 

5.  Zawsze przed lekcją nauczyciel udostępnia uczniom materiały oraz - w przypadku połączeń wideo - przesyła link z zaproszeniem.
 

6. Każdy uczeń i rodzic mają możliwość odbycia dodatkowych konsultacji online z nauczycielem prowadzącym (terminy oraz liczba godzin w tabeli poniżej).
 

7. Podczas zajęć online należy zachowywać się zgodnie z zasadami pracy na lekcji oraz zasadami kultury osobistej.

1) Przebiegiem zajęć kieruje nauczyciel. Uczniowie mają wyłączone mikrofony; wyłącznie nauczyciel może udzielać głosu bądź wyciszać.

2) Uczniowie mogą zadawać pytania na czacie. W odpowiednim momencie nauczyciel udzieli im głosu.

3) Uczniowie nie obrażają słownie ani wpisami innych uczestników lekcji.

4) Podczas zajęć online stanowczo zakazane jest nagrywanie oraz wykonywanie zdjęć. Dopuszczanie się tych czynów jest łamaniem prawa i będzie surowo karane.
 

8. Zachowanie ucznia podczas lekcji online może być oceniane. Nauczyciel ma prawo przyznać mu punkty dodatnie lub ujemne -zgodnie z zasadami oceniania zachowania. 

                    

 

Jolanta Walczak
Przejdź do strony:
Uczniowie