W dniu 24 lutego 2020 panowie Arkadiusz Wieczorek i Kuba Orlik z inicjatywy "Internet. Czas działać!" przeprowadzili warsztaty dla rodziców uczniów naszej szkoły w ramach kontynuacji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. W trakcie warsztatów zostały poruszone kwestie bezpieczeństwa pociech w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem tematów prywatności i uzależnień wynikających z algorytmicznych rekomendacji treści. Uczestnicy uzyskali także odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące sposobów, w jakie mogą pomóc dzieciom świadomie i odpowiedzialnie korzystać z Sieci i nowoczesnych technologii. W planach - kolejne warsztaty! Prowadzący zapraszają - także osoby, które nie mogły uczestniczyć w tym spotkaniu online- do zapoznania się z podcastem i filmami tworzonymi w ramach inicjatywy „Internet. Czas działać!”, gdzie można znaleźć cenne porady i unikalny wgląd w to, jak działają technologie, które wpływają na nasze codzienne życie: https://www.internet-czas-dzialac.pl/

 

Arkadiusz Wieczorek i Kuba Orlik

9 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji w dniach 8 lutego oraz 10 lutego panowie Arkadiusz Wieczorek i Kuba Orlik z podcastu „Internet. Czas działać!” przeprowadzili dla uczniów naszej szkoły trzy zdalne lekcje. Opowiedzieli o uzależniających aspektach różnych technologii, w tym mediów społecznościowych. Podzielili się także swoimi doświadczeniami związanymi z bezpieczeństwem cyfrowym i przekazali uczniom cenne porady dotyczące tworzenia i przechowywania haseł do serwisów internetowych.
 

SP5

Nasi pierwszoklasiści  otrzymali w tym tygodniu wyprawki czytelnicze, które zostały przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka -  wielki człowiek”. Strategicznym celem projektu jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Dobrze dobrane książki rozwijają umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze, rozbudzają wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka, pasję do czytania, zdobywania wiedzy i stałego poszerzania swoich horyzontów. Kampania Instytutu      Książki objęła swoimi działaniami w tym roku szkolnym właśnie uczniów klas pierwszych, stawiających  swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za pośrednictwem biblioteki szkolnej zostały przekazane uczniom bezpłatne pakiety składające się z: książki dla dzieci  z wierszami pt: „Pierwsze abecadło”, broszury informacyjnej dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywnego alfabetu  w formie plakatu z literami do wycinania. W czasie przekazywania materiałów pierwszoklasiści mieli okazję obejrzeć i posłuchać teledysku przygotowanego specjalnie na rzecz kampanii: https://youtu.be/rFxKrl1n550 lub na stronie Instytutu Książki https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,znany-piosenkarz-promuje-z-nami-czytelnictwo,4518.html

 

Katarzyna Jóźwiak i Katarzyna Urbaniak

Zgodnie z decyzją władz 18 stycznia 2021 roku klasy 1-3 przychodzą do szkoły. Klasy 4-8 nadal pracują zdalnie (wg zasad obowiązujących od 26 października).
 

W związku z trwającym zagrożeniem COVID 19 zajęcia w szkole będą prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Poniżej przypomnę Państwu najważniejsze wytyczne MEiN, MZ i GIS. W ogromnej większości były już przez nas stosowane w tygodniach poprzedzających zdalne nauczanie.

1. Od 18 stycznia wprowadzamy minimalne zmiany w planie. Będą one naniesione w naszym dzienniku elektronicznym.

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

4. Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się informacje: o obowiązku dezynfekowania rąk i zdalnym systemie mierzenia temperatury, instrukcja użycia środka dezynfekującego, zakaz wchodzenia osób z objawami chorobowymi.

5. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwiamy skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Dozowniki będą regularnie napełniane.

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przedsionka szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

8. Kontynuujemy zasadę ograniczenia przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych), po telefonicznym umówieniu się (z wyjątkiem sytuacji związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem) i w wyznaczonych obszarach.

9. Zależy nam na szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami każdego ucznia, przede wszystkim z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Jeśli zaszły zmiany, prosimy o pilną aktualizację numerów telefonu/ telefonów i/lub adresów mailowych.

10. W szkole posługujemy się przede wszystkim zdalnym systemem mierzenia temperatury i termometrami bezdotykowymi (dezynfekowanymi go po użyciu w danej grupie).

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) zobowiązany jest odizolować ucznia w odrębnym przystosowanym do tego pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

12. Będziemy podejmować starania w celu zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczać gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

13. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

14. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Sala będzie starannie dezynfekowana i wietrzona, kiedy dzieci skończą swoje lekcje.

15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

16. Sprzęty sportowe będą dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, usuniemy lub uniemożliwimy do nich dostęp.

17. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

18. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

19. Będziemy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

20. W miarę możliwości uczniowie powinni korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu.

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, rezygnujemy z ćwiczeń i gier kontaktowych.

22. Rezygnujemy z wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

24. Zachowane zostaną środki ostrożności w czasie korzystania z szafek (szatni).

25. Zachowamy także środki ostrożności w czasie zajęć świetlicowych. Ponownie apelujemy o korzystanie ze świetlicy tylko przez dzieci, których oboje rodzice pracują stacjonarnie i nie ma możliwości zapewnienia opieki w domu przed oraz po lekcjach.

26. Po przeanalizowaniu liczby dzieci przychodzących do świetlicy dokonamy podziału na grupy. W miarę potrzeby wykorzystamy inne sale dydaktyczne, które teraz nie będą wykorzystywane do bieżącej nauki.

27. Do regulaminie korzystania z zajęć świetlicowych aktualizujemy zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice będziemy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

28. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

29. Ewentualne zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole nie mogą odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu, w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

30. Biblioteka będzie pracowała z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Uwzględnimy konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

31. Higienistka szkolna ustali i upowszechni zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Posiłki

1. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

2. Rodzice 0-3 mogą zamawiać obiady przy pomocy aplikacji Zamów posiłek. Nadal korzystamy z cateringu LOSIR.

3. Korzystanie z posiłków odbędzie się w stołówce z zapewnieniem warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 

Jolanta Walczak
Przejdź do strony:
Uczniowie