Przejdź do strony:

5 lutego w naszej szkole odbyły się zawody z piłki koszykowej dziewcząt. W zmaganiach wzięły udział cztery lubońskie szkoły (SP1, SP2, SP3, SP5). Losowanie przed zawodami nie było dla nas łaskawie. Pierwszy mecz, który wywołał największe emocje, nasze dziewczyny rozegrały z reprezentacją  SP3. Niestety, przegrały go 5:14. Porażka ta zmobilizowała zawodniczki i od tego momentu dały z siebie wszystko. Wygrały kolejne mecze ze szkołą SP2 (17:8) oraz z SP1 (16:4). Po zaciętej rywalizacji nasze dziewczyny zdobyły 2 miejsce. Szkołę reprezentowały: Weronika Dombka 3a, Adrianna Kaczmarek 3a, Zuzanna Kubiak 3a, Ula Hawrusik 3g, Julia Ziemkowska 8c, Monika Traczyk 8c, Martyna Malicka 8c, Natalia Hoffmann 7a, Tacjana Kubiak 8d, Aleksandra Urbaniak 7b, Sandra Wajdzik 8a, Jagoda Bobrowska 8e oraz Kinga Wasik 8c. Wszyscy jesteśmy z Was dumni, a w szczególności nasi nauczyciele wychowania fizycznego. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

                                                                                                   

Julia Antkowiak, Zuzanna Karaszewska, Jagoda Bobrowska

Informator dla Rodziców

Szanowni Państwo,
od 11 do 21 marca 2019 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

Informacje ogólne:
Do klas I przyjmowane są: dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest przyjmowanie na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych).

Zasady przyjęć:
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu
kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym; rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji; szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru; niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru;
kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Luboń;

Harmonogram przyjęć do klas I w szkołach podstawowych 

Przyjęcie do szkoły obwodowej - ZGŁOSZENIE
- od 11.03.2019 r. (od godz. 8:00) do 21.03.2019 r. (do godz. 15:30) – rejestracja w systemie rekrutacji zgłoszeń o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej i złożenie w szkole obwodowej podpisanego zgłoszenia;
- 01.04.2019 r. (godz. 13.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
- od 01.04.2019 r. (od godz. 13:00) do 05.04.2019 r. (do godz. 15:30) - potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane;
- 08.04.2019 r. (godz. 13.00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I;
- od 08.04.2019 r. – procedura odwoławcza.

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klas I dla dzieci spoza obwodu szkoły - WNIOSEK
- od 24.04.2019 r. (godz. 8:00) do 06.05.2019 r. (godz. 15:30)  – rejestracja w systemie rekrutacji wniosków o przyjęcie dziecka na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów;
- 10.05.2019 r. (godz. 13:00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
- od 10.05.2019 r. (od godz. 13:00) do 14.05.2019 r. (do godz. 15:30) - potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane;
- 17.05.2019 r. (godz.13:00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I;
- od 20.05.2019 r. – procedura odwoławcza;
- 21.08.2019 r. – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy korzystają z komputera i Internetu: wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka; drukują wypełnione zgłoszenie/wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów prawnych składają go w szkole obwodowej/szkole pierwszego wyboru.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: pobierają zgłoszenie/wniosek w szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów prawnych składają w szkole obwodowej/szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte w zgłoszeniu/wniosku wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.
Podpisy złożone na zgłoszeniu/wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. 

Jolanta Walczak

Natalia Hoffmann 7a wzięła udział w Sylwestrowych Zawodach w Centrum Szkolenia Jeździeckiego na Hipodromie Wola w Poznaniu. Te ostatnie zawody w 2018 roku zakończyły się sukcesem - zajęciem pierwszego miejsca w konkursie kuców 70 cm. Wielu osiagnięć w całym roku 2019! 

SP5

We wrześniu i  październiku grupa uczniów z wszystkich klas ósmych oraz klasy 3g i 3f wzięła udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów. Są to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, wymagające nie tyle sprawności rachunkowej, co prowadzenia rozumowania matematycznego i dowodzenia tez. Zawody pierwszego stopnia składały się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. Część korespondencyjna polegała na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora, który przesłał prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Część testowa odbyła się w szkole, podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnicy odpowiadali na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składało się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część była prawdziwa, a część fałszywa (mogły być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika było rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Okazało się, że czworo uczniów: Wojciech Dudziński, Zuzanna Rok i Emilia Włoszyńska z klasy 8a oraz Dobrochna Stachecka z klasy 3g uzyskali taką ilość punktów, która pozwoliła im awansować do zawodów drugiego stopnia. Warto podkreślić, że znaleźli się wśród 105 Wielkopolan zakwalifikowanych do tego etapu. Jesteśmy z Was dumni i życzymy powodzenia 12 stycznia! 

Małgorzata Zgoła
Przejdź do strony:
Uczniowie