Przejdź do strony:

Informator dla Rodziców

Szanowni Państwo,
od 11 do 21 marca 2019 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

Informacje ogólne:
Do klas I przyjmowane są: dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest przyjmowanie na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych).

Zasady przyjęć:
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu
kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym; rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji; szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru; niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru;
kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Luboń;

Harmonogram przyjęć do klas I w szkołach podstawowych 

Przyjęcie do szkoły obwodowej - ZGŁOSZENIE
- od 11.03.2019 r. (od godz. 8:00) do 21.03.2019 r. (do godz. 15:30) – rejestracja w systemie rekrutacji zgłoszeń o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej i złożenie w szkole obwodowej podpisanego zgłoszenia;
- 01.04.2019 r. (godz. 13.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
- od 01.04.2019 r. (od godz. 13:00) do 05.04.2019 r. (do godz. 15:30) - potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane;
- 08.04.2019 r. (godz. 13.00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I;
- od 08.04.2019 r. – procedura odwoławcza.

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klas I dla dzieci spoza obwodu szkoły - WNIOSEK
- od 24.04.2019 r. (godz. 8:00) do 06.05.2019 r. (godz. 15:30)  – rejestracja w systemie rekrutacji wniosków o przyjęcie dziecka na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów;
- 10.05.2019 r. (godz. 13:00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
- od 10.05.2019 r. (od godz. 13:00) do 14.05.2019 r. (do godz. 15:30) - potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane;
- 17.05.2019 r. (godz.13:00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I;
- od 20.05.2019 r. – procedura odwoławcza;
- 21.08.2019 r. – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy korzystają z komputera i Internetu: wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka; drukują wypełnione zgłoszenie/wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów prawnych składają go w szkole obwodowej/szkole pierwszego wyboru.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: pobierają zgłoszenie/wniosek w szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów prawnych składają w szkole obwodowej/szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte w zgłoszeniu/wniosku wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.
Podpisy złożone na zgłoszeniu/wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. 

Jolanta Walczak

Natalia Hoffmann 7a wzięła udział w Sylwestrowych Zawodach w Centrum Szkolenia Jeździeckiego na Hipodromie Wola w Poznaniu. Te ostatnie zawody w 2018 roku zakończyły się sukcesem - zajęciem pierwszego miejsca w konkursie kuców 70 cm. Wielu osiagnięć w całym roku 2019! 

SP5

We wrześniu i  październiku grupa uczniów z wszystkich klas ósmych oraz klasy 3g i 3f wzięła udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów. Są to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, wymagające nie tyle sprawności rachunkowej, co prowadzenia rozumowania matematycznego i dowodzenia tez. Zawody pierwszego stopnia składały się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. Część korespondencyjna polegała na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora, który przesłał prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Część testowa odbyła się w szkole, podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnicy odpowiadali na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składało się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część była prawdziwa, a część fałszywa (mogły być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika było rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Okazało się, że czworo uczniów: Wojciech Dudziński, Zuzanna Rok i Emilia Włoszyńska z klasy 8a oraz Dobrochna Stachecka z klasy 3g uzyskali taką ilość punktów, która pozwoliła im awansować do zawodów drugiego stopnia. Warto podkreślić, że znaleźli się wśród 105 Wielkopolan zakwalifikowanych do tego etapu. Jesteśmy z Was dumni i życzymy powodzenia 12 stycznia! 

Małgorzata Zgoła

W naszej szkole kolejny raz odbył się I etap konkursu Złota Żaba z matematyki. W konkursie wzięło udział 11 uczniów gimnazjum i 16 uczniów ze szkoły podstawowej. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu, z którą każdego roku współpracuje kilkuset nauczycieli. Konkurs jest formą pracy z uczniem zdolnym i ambitnym. Nagradza uczniów łączących wiedzę z umiejętnością niestereotypowego myślenia i poszukiwania alternatywnych rozwiązań problemów. Do kolejnego etapu awansował Miłosz Lebiedź z klasy 3g gimnazjum. Miłosz jest autorem rozwiązania jednego z zadań, którego nie przewidział organizator konkursu a  które okazało się prawidłowe. Gratulujemy Miłoszowi i pani Elżbiecie Sobczak-Ellmann nauczycielce Miłosza. 

                   

Małgorzata Zgoła-szkolny koordynator konkursu
Przejdź do strony:
Uczniowie