Więcej o kształceniu w rzemiośle, czyli następne spotkanie zawodoznawcze

16.05.2013 r.

14 maja 2013 roku w ramach zajęć zawodoznawczych odwiedzili nas przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej z Poznania. Pan Wojciech Wiatr w swoim wystąpieniu zachęcił nas do kształcenia zawodowego, prezentując interesujący tematyczny film. Celem nauki w rzemiośle jest uzyskanie przez młodocianego umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, niezbędnych do odpowiedzialnego wykonywania zawodu zarówno w charakterze pracownika, jak też w ramach samodzielnej działalności gospodarczej. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy z uwzględnieniem możliwości przedłużenia lub skrócenia okresu nauki. Dziękujemy przedstawicielom Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej za wnikliwe przedstawienie nam  swojej oferty edukacyjnej.

Pan Wojciech Wiatr w swoim wystąpieniu zaprezentował znaną i powszechną metodę zdobywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych, która pozwala na: zdobycie ciekawego zawodu pod kierunkiem doświadczonych mistrzów w nowoczesnych zakładach, poznanie nowoczesnych technologii i technik, nabycie umiejętności praktycznych, zdobycie stażu pracy dzięki podwójnemu statusowi prawnemu młodocianego pracownika. Celem nauki w rzemiośle jest uzyskanie przez młodocianego umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, niezbędnych do odpowiedzialnego wykonywania zawodu zarówno w charakterze pracownika, jak też w ramach samodzielnej działalności gospodarczej. Nauka zawodu u rzemieślnika składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym oraz dokształcenia teoretycznego.  Młodociani mogą wybrać formę dokształcenia teoretycznego w zasadniczej szkole zawodowej lub na kursie dokształcającym.  Naukę zawodu może podjąć młodociany, który:
·ukończył 16 rok życia;
·ukończył co najmniej gimnazjum;
·przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jego zdrowiu.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy z uwzględnieniem możliwości przedłużenia lub skrócenia okresu nauki. Młodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu posiada prawo do wynagrodzenia, ubezpieczenia społecznego, urlopu, bezpłatnej opieki lekarskiej, wyposażenia w odzież roboczą i ochronną.

Piotr Juchacz
Uczniowie