Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Jana Pawła II - uroczyste nadanie imienia naszej Szkole

22.05.2019 r.

Dnia 17 maja 2019 roku odbyła się w naszej Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu uroczystość nadania jej imienia świętego Jana Pawła II. Kandydaturę Papieża Polaka  wyłoniono w referendum przeprowadzonym w zeszłym roku szkolnym wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły – ponad 82% z nich było za wyborem Jana Pawła II. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych Gości – Pani Burmistrz Małgorzata Machalska, zastępca Burmistrza Pan Mateusz Mikołajczak, Przewodnicząca Rady Miasta Lubonia pani Teresa Zygmanowska, P.Romualda Suchowiak Kierowniki Wydziału Oświaty UM, przedstawicielki Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Pani Anetta Szurkowska i Pani Agata Herda, Pani Agnieszka Begier (dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu), Pani Irena Skrzypczak, Pan Zbigniew Jankowski, Pan Michał Kosiński, Pan Andrzej Okupniak, przedstawiciele Prezydium Rady Rodziców: Pani Monika Stróżyńska, Pani Katarzyna Jurewicz, Pan Artur Woźniak, Ks. Bernard Cegła (proboszcz parafii pw. św. Barbary), Rafał Nowak (nasz dawny katecheta, teraz proboszcz parafii w Czapurach), Proboszcz pobliskiej parafii pod wezwaniem św. Barbary ks. Bernard Cegła, Dyrekcja, Nauczyciele i cała społeczność szkolna.
Na początku uroczystości Ala Nowicka i Jakub Buczkowski z klasy 3d gimnazjum przedstawili Gości oraz powitali wszystkich obecnych na hali. Następnie wszyscy odśpiewali "Mazurek Dąbrowskiego", a potem głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Walczak, która w pięknych słowach przypomniała wartości, które reprezentował Jan Paweł II i które powinny stać się wzorem do naśladowania dla innych. Przemówienie wygłosiła również Pani Burmistrz Małgorzata Machalska oraz przedstawicielka Kuratorium Pani Anetta Szurkowska. Pani Teresa Zygmanowska odczytała uchwałę Rady Miasta i jej uzasadnienie,  nadającą Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu imię Jana Pawła II. Wzruszającym momentem było odśpiewanie dwóch hymnów – najpierw chórek dziewcząt z klasy 3 g gimnazjum zaśpiewał po raz ostatni hymn gimnazjalny, do którego tekst napisała była polonistka, Pani Janina Lewandowska, a muzykę skomponowała Pani Dorota Mucha. Następnie chór złożony z uczniów klasy 0 i klas 1 odśpiewał nowy hymn szkoły, do którego słowa i muzykę napisała Pani Anna Augustyniak. Nowy sztandar poświęcił ks. kanonik Bernard Cegła. Uczniowie klasy 5c złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą w holu szkoły,  poświęconą Ojcu Świętemu. Maja Usak, Marysia Stachowiak, Oliwier Chasiński i Kuba Skienkiewicz z klasy 3f  klas przedstawili dokonania Jana Pawła II. Na altówce przepięknie zagrała Zuzia Kowalewska 5a. Następnie w programie artystycznym, przygotowanym przez uczniów klasy 5c (Ola Ziółkowska, Basia Zalewska, Zuzia Wojewódzka, Julia Cierniak, Maciej Banachowicz, Oliwier Kapuściński) i Panią Małgorzatę Wagner, został przypomniany życiorys Papieża, wiersze i ciekawostki związane z Jego osobą. Słowa uczniów przerywane były prezentacjami różnych momentów z życia Ojca Świętego – m.in. wyboru na stanowisko papieża, Jego pogrzebu oraz wypowiedzi zaczerpniętych z wygłoszonych niegdyś kazań. Chór pod dyrekcją Pani Doroty Muchy odśpiewał dwie pieśni – „Lolek” i „Abba Ojcze”. Na gitarze akompaniował Pan Patryk Dondajewski. Piękne dekoracje wykonali Pani Katarzyna Pilarska i Pan Sławomir Wojciak, a nawiązywały one do pasji Ojca Świętego – górskich wędrówek, narciarstwa, spływów kajakowych i piłkarstwa w latach dzieciństwa. Po zakończeniu uroczystości wszyscy mogli obejrzeć wystawę zdjęć, plakatów i rysunków uczniów, przeczytać cytaty z wypowiedzi Papieża, które zawisły na drzwiach sal, jednak najcenniejsze pamiątki znalazły się w gablotach w holu szkoły – buty kardynała Karola Wojtyły, które miał na sobie podczas pamiętnego konklawe w Rzymie, z którego już nie wrócił do kraju, Jego biret kardynalski, piuskę, koloratkę, chusteczkę i inne wartościowe  przedmioty, które Pan Sławomir Wojciak, nauczyciel religii w naszej szkole, pozyskał dzięki uprzejmości Sióstr Służebniczek z Lubonia, które są ich właścicielkami. Doniosłość uroczystości podkreśliły galowe stroje uczniów, ozdobione biało-żółtymi kotylionami, gdyż te kolory oznaczają barwy papieskie. Na holu wyeksponowaliśmy także prace uczniów poświęcone naszemu Patronowi (koordynatorki konkursu plastycznego: Pani Katarzyna Ratajczak i Pani Dorota Mucha).
Bardzo dziękujemy Dyrekcji Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie za wypożyczenie gablot. 

Małgorzata Wagner
Uczniowie