PROCEDURY PRACY ŚWIETLICY OD 25.05.2020

26.05.2020 r.

I. Informacje ogólne
 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III oraz oddziału przedszkolnego mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły
 

4. Uczeń może brać udział w zajęciach, jeśli rodzic zgłosi go co najmniej dwa dni wcześniej podając imię, nazwisko, klasę, godziny i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy.

 

5. W przypadku rezygnacji ze świetlicy zgłoszonego wcześniej dziecka rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie szkołę (sekretariat lub wychowawcę klasy).
 

II. Organizacja pracy świetlicy – zadania nauczyciela
 

1. Nauczyciel w przychodzi do szkoły w maseczce. Po wejściu dezynfekuje ręce.  Codziennie dokonuje się pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego. W czasie zajęć nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Grupy nie zmieniają sal.

3. Konieczne jest potwierdzenie numeru telefonu z dziennika przez każdego rodzica przyprowadzającego dziecko do świetlicy.

4. Należy odebrać od rodzica zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym, jeśli zaistnieje taka konieczność.

5.Przed uruchomieniem świetlicy nauczyciele usuwają maskotki i pluszaki oraz inne przedmioty, których nie można zdezynfekować.

6. Zabawki używane przez uczniów składane są w jednym miejscu ( róg sali oznaczony przez nauczyciela) po zakończeniu zabawy, tak, aby było wiadomo, co jest przeznaczone do dezynfekcji/czyszczenia.

7.Po wyjściu ostatniego dziecka ze świetlicy nauczyciel zgłasza to pracownikowi obsługi, aby ten mógł dokonać dezynfekcji i czyszczenia używanych przedmiotów.

8. Jeśli uczniowie pracują przy stolikach, to znajdują się one od siebie w odległości co najmniej 1.5 metra.
 

9. Uczniowie nie wymieniają się pomiędzy sobą przyborami i zabawkami.
 

10.Każde dziecko przynosi z domu własne przybory do zajęć (długopis, ołówek, klej, kredki, pisaki), które pozostawia w szkole w podpisanym foliowym woreczku.

11. Dziecko nie zabiera do domu wykonanych w szkole prac plastycznych.
 

12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 

13. Uczniowie w czasie dobrej pogody wychodzą w ramach swoich grup na boisko. Grupy nie stykają się ze sobą.
 

14. Sale wietrzone są co najmniej raz w ciągu godziny lub w razie potrzeby.
 

15.Jeśli uczniowie korzystają na boisku z piłek itd., po zakończonej zabawie nauczyciel zgłasza  pracownikowi obsługi konieczność dezynfekcji. Nowa grupa nie wchodzi na boisko, jeśli nie dokonano dezynfekcji.
 

16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 

17.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m
 

18. W razie stwierdzenia koronawirusa u któregoś z uczniów, który brał udział w zajęciach, informuje się o tym fakcie rodziców pozostałych dzieci.
 

19.Kieruje się uczniów do toalety przy stołówce.


III. Zadania rodziców.
 

1.Zgłoszenie pobytu dziecka w świetlicy musi nastąpić co najmniej dwa dni wcześniej z podaniem imienia, nazwiska, klasy, godzin i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy. Informację należy wysłać wychowawczyni przez dziennik elektroniczny.
 

2. Rodzic zapoznaje się i podpisuje procedurę pobytu w świetlicy (oryginał pozostaje w szkole, kopię otrzymuje rodzic).
 

3. Pierwszego dnia pobytu w świetlicy rodzic podpisuje zgodę na pomiar temperatury dziecka. Formularz zgody znajduje się w dyżurce szkolnej.
 

4. Dziecko nie przynosi do świetlicy swoich zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.
 

5. Dziecko korzysta wyłącznie z własnych przyborów (długopis, ołówek, klej, kredki, pisaki, zeszyt), które pozostawia w szkole w podpisanym foliowym woreczku. Dziecko nie zabiera do domu wykonanych w szkole prac plastycznych.
 

6. Dziecko musi mieć własne śniadanie i napój na cały czas pobytu w świetlicy.
 

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka. Jeden rodzic odprowadza jedno dziecko, zachowuje przy tym odległość co najmniej 2 m od innych rodziców i dzieci. Jeśli w przedsionku jest osoba dorosła, kolejna czeka na  jej wyjście i dopiero wówczas wchodzi do środka.
 

9. Rodzic, wchodzący do przedsionka, musi mieć maseczkę i rękawiczki oraz dokonać dezynfekcji rąk. Dezynfekcji rąk dokonuje także dziecko.
 

10. Rodzic bez maseczki nie może wejść na teren szkoły.


11. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 

12. Z przedsionka do sali dziecko idzie samo.
 

13. Ubrania uczeń pozostawia przed salą w wyznaczonym miejscu (krzesełko przypisane do danego dziecka).
 

14. Każdy rodzic  potwierdza swój numer telefonu, który znajduje się w dzienniku elektronicznym, w celu zabezpieczenia szybkiej komunikacji w razie potrzeby.
 

15. Podczas pobytu dziecka w świetlicy rodzic jest zobowiązany do stałego noszenia telefonu  przy sobie oraz odbierania / sprawdzania połączeń telefonicznych. Umożliwi to konieczny kontakt i szybkie przekazanie informacji w razie potrzeby.
 

16.W razie objawów choroby rodzic musi niezwłocznie odebrać dziecko, a po wizycie u lekarza natychmiast poinformować sekretariat o diagnozie.

 

IV. Pracownicy obsługi i administracji
 

1. Na teren szkoły może wejść tylko osoba w maseczce i po dezynfekcji rąk przy wejściu, po pomiarze temperatury.
 

2. Po zgłoszeniu od nauczyciela pracownik dezynfekuje salę, zabawki oraz inny sprzęt wykorzystywany w czasie zajęć itd.
 

3. Personel  powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 

4. W razie otrzymania informacji o stwierdzeniu koronowirusa u ucznia, pracownik sekretariatu powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę grupy, w której był chory.
 

5. Przy wejściu głównym pracownik sekretariatu do dnia 23.05 umieszcza numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 

6.Toaleta przy świetlicy i toalety dla klas młodszych oraz nauczycielska dezynfekowane są co godzinę.
 

7.Klamki i poręcze w obszarze funkcjonowania świetlicy dezynfekowane są o godzinie 9.00 i 16.00.
Dezynfekcję toalety i klamek pracownik obsługi potwierdza wpisem w tabeli mieszczącej się na dyżurce.
 

8. Przy dyżurce woźnej znajduje się woda i jednorazowe kubeczki. Po użyciu kubeczka jest on wyrzucany.
Woźne są zobowiązane do kontrolowania ilości wody w baniakach (brak natychmiast zgłaszają w sekretariacie) oraz plastikowych jednorazowych kubków.

 

V.Postępowanie w razie podejrzenia choroby u ucznia.
 

1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w gabinecie pielęgniarskim lub w sali przystosowanej do funkcji izolatki.
 

2. Z dzieckiem zostaje wówczas pielęgniarka/ dyrektor/ wicedyrektor/ pracownik sekretariatu.
 

3. Nauczyciel odpowiedzialny za grupę, w której był uczeń z podejrzeniem choroby, zawiadamia natychmiast jego rodziców i prosi o odebranie dziecka ze szkoły. Powiadamia także dyrektora szkoły i rodziców innych dzieci.
 


VI. Postępowanie w razie podejrzenia choroby u pracownika szkoły
 

1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 

2.Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby, jest gabinet pielęgniarski.
 

3.Pracownicy szkoły  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 

4.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 

5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz  zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.  

Jolanta Walczak
Uczniowie