Pismo Burmistrza Miasta do Rodziców uczniów klas trzecich i szóstych lubońskich szkół podstawowych

25.02.2017 r.

Szanowni Rodzice,

20 lutego 2017 roku zakończyły się spotkania informacyjne w sprawie reformy oświaty w lubońskich szkołach. Po wysłuchaniu wszystkich Państwa głosów i sugestii postanowiliśmy, w pierwszej kolejności, decyzję o kontynuowaniu nauki  przez Państwa dziecko w dotychczasowej szkole lub o przeniesieniu go do innej  szkoły lubońskiej, pozostawić Państwu – Rodzicom uczniów obecnych klas 3 i 6.

            W celu pozyskania informacji o Państwa decyzji prosimy o wypełnienie deklaracji, którą otrzyma każde dziecko z klasy 3 i 6. Deklarację prosimy złożyć do dnia 15 marca 2017 roku w sekretariacie szkoły, do której uczeń obecnie uczęszcza.

        W przypadku, gdy uczeń obecnej klasy VI będzie zainteresowany klasą dwujęzyczną (w Szkole Podstawowej nr 3, do której zostają włączone oddziały dwujęzyczne z Gimnazjum nr 1),  na deklaracji zaznacza jako pierwszy wybór Szkołę Podstawową nr 3.  Pamiętać jednak należy,  że o zakwalifikowaniu się do klasy dwujęzycznej decyduje pozytywny wynik testu predyspozycji językowych oraz kryteria określone w rozporządzeniu MEN ( informacje na temat naboru i testu zostaną umieszczone na stronie SP 3 i Gimnazjum nr 1).
          W przypadku, gdy uczeń obecnej klasy III, będzie zainteresowany klasą sportową w Szkole Podstawowej nr 1, jako pierwszy wybór wskazuje klasę sportową (piłka nożna, tenis stołowy) w Szkole Podstawowej nr 1. Jednak, aby móc uczyć się w klasie sportowej, uczeń musi przejść, z wynikiem pozytywnym, testy sprawnościowe. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną zamieszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1.

            Wierzymy, że po zapoznaniu się z sytuacją w lubońskich szkołach i poznaniu ich możliwości lokalowych, podejmą Państwo słuszną decyzję dla dobra swojego dziecka.
            Jednocześnie informujemy, że po dokładnym przeanalizowaniu Państwa deklaracji podejmiemy dalsze działania, zmierzające do zapewnienia w każdej szkole pełnej struktury 8 – klasowej.

Z poważaniem 
Zastępca Burmistrza
Mateusz Mikołajczak 

 

                                                                                      Luboń, dnia .............................................

DEKLARACJA RODZICA UCZNIA KLASY 3 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017*

                                                                                                                    

Deklaruję chęć przeniesienia mojego dziecka ....................................................,                                                                                                                                 (imię i nazwisko dziecka)

zamieszkałego w Luboniu, ul. ..............................................ucznia klasy .........


do Szkoły Podstawowej nr ................. (do wyboru 1,3,5)  od 1 września 2017 r.

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że moje dziecko będzie brało udział w rekrutacji do klasy o profilu sportowym w Szkole Podstawowej nr 1.  

              TAK                   NIE                      (proszę zaznaczyć właściwe)

                                                                                                      ..........................................................

                                                                                                       podpis rodziców/ prawnych opiekunów

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że nie skorzystam z propozycji przeniesienia mojego dziecka

....................................................................................,  zamieszkałego w Luboniu,
(imię i nazwisko dziecka),

ul. ...................................................ucznia klasy ........ do innej szkoły lubońskiej.

 

                                                                                                           ......................................................
                                                                                                      podpis rodziców/ prawnych opiekunów

________________________________________________________________

* proszę wybrać właściwą część deklaracji, wypełnić ją i oddać w sekretariacie szkoły do   

   dnia 15.03.2017 r.

    Powyższa deklaracja nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do wybranej szkoły. 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                           Luboń, dnia ......................................

DEKLARACJA RODZICA UCZNIA KLASY 6 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017*

 

Deklaruję chęć przeniesienia mojego dziecka ...................................................,                                                                                                                                (imię i nazwisko dziecka)

zamieszkałego w Luboniu, ul. .........................................., ucznia klasy ..............


do Szkoły Podstawowej nr ................. (do wyboru 1,3,5)  od 1 września 2017 r.

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że moje dziecko będzie brało udział w rekrutacji do klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 3.

                 TAK             NIE     (proszę zaznaczyć właściwe)

                                                                                                 ...........................................................

                                                                                                   podpis rodziców/ prawnych opiekunów

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 Informuję, że nie skorzystam z propozycji przeniesienia mojego dziecka

................................................................................, zamieszkałego w Luboniu,
 (imię i nazwisko dziecka)

ul. ..............................................ucznia klasy ........ do innej szkoły lubońskiej.

 

                                                                                                             ...........................................................

                                                                                                             podpis rodziców/ prawnych opiekunów

 

________________________________________________________________

* proszę wybrać właściwą część deklaracji, wypełnić ją i oddać w sekretariacie szkoły do   

   dnia 15.03.2017 r.

   Powyższa deklaracja nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do wybranej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

UM Luboń
Uczniowie