Pismo Burmistrza Miasta do Rodziców uczniów pozostałych klas lubońskich szkół podstawowych

25.02.2017 r.

Szanowni Rodzice,

rozważana jest możliwość utworzenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu (obecne Gimnazjum nr 2 ul. Kołłątaja 1) od  dnia 1 września 2017 roku klas na wszystkich poziomach.

Decyzja o utworzeniu ww. oddziałów zostanie podjęta po przeanalizowaniu potrzeb środowiska.
W związku z tym zainteresowani rodzice uczniów proszeni są o wypełnienie deklaracji zmiany szkoły i dostarczenie jej do 15 marca 2017 r. do sekretariatu szkoły, do której dziecko obecnie uczęszcza.

Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń przekażemy Państwu informację o ostatecznych ustaleniach. 

Z poważaniem
Zastępca Burmistrza
Mateusz Mikołajczak

 

 

Luboń, dnia ......................................

 

DEKLARACJA RODZICÓW UCZNIA KLASY ................... W ROKU SZKOLNYM 2016/2017*

 

   Deklaruję chęć przeniesienia mojego dziecka ...................................................,                                                                                                                                   (imię i nazwisko dziecka)

zamieszkałego w Luboniu, ul. .........................................., ucznia klasy ..............


do Szkoły Podstawowej nr 5 od 1 września 2017 r.

                                                                                                        ...........................................................
                                                                                                        podpis rodziców/ prawnych opiekunów

 

* powyższa deklaracja nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do wybranej szkoły.

 

 

UM Luboń
Uczniowie