Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: główny księgowy Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu

10.07.2017 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Luboniu przy ul. Hugona Kołłątaja 1 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu w wymiarze ½ etatu.

1.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem
a)      niezbędne
1)      obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)      nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4)      spełnia jeden z poniższych warunków:
        1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
        2. ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
        3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
        4. posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

b)     dodatkowe
 - znajomość ustawy o finansach publicznych,
 - znajomość ustawy o rachunkowości,
- znajomość przepisów prawa budżetowego,
- znajomość programu finansowo- księgowego,
 - znajomość obsługi komputera

2.      Zakres zadań: prowadzenie pełnej księgowości jednostki,
3.      Oczekujemy na pisemne zgłoszenia zawierające: 

CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dotychczasowych świadectw pracy, kwestionariusz osobowy, oświadczenie kandydata o niekaralności, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn. zm).”

Wymagane dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w Luboniu przy ul. Hugona Kołłątaja 1 lub przesłać pod adresem: Gimnazjum nr 2 w Luboniu, ul. Kołłątaja 1, 62-030 Luboń z dopiskiem: nabór na stanowisko księgowego w terminie do 15 sierpnia 2017r. 

Jolanta Walczak
Uczniowie