Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu.

3.10.2018 r.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5, zwana dalej „SP5”, ul. Kołłątaja 1, e-mail sekretariat@sp5.lubon.pl Inspektorem Ochrony Danych, jest Dawid Nogaj, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: inspektor@bezpieczne-dane.eu. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Placówki oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a po tym terminie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie SP5 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dotyczącego monitoringu. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 3 miesięcy zapis jest automatycznie nadpisywany.

 

SP5
Uczniowie