Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego

17.09.2015 r.

Za kilka dni (30 września) wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci prezentują swoje sylwetki i plany na plakatach, które wyeksponowaliśmy w holu szkoły. Aby każdy nasz gimnazjalista mógł dobrze zastanowić się, na kogo oddać głos, zamieszczamy także na stronie zdjęcia plakatów. Pamiętajcie, wybrane osoby będą reprezentowały wszystkich uczniów. Samorząd Uczniowski to ważny organ szkoły. Może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  
Zapraszamy na przedwyborczą debatę - 23 września, godzina 14.30.

Jolanta Walczak
Uczniowie