wnioski o przyjęcie do SP5

5.04.2017 r.

UWAGA, prosimy, aby rodzice uczniów szkół podstawowych, którzy złożyli deklarację podjęcia od września nauki w Szkole Podstawowej nr 5, dostarczyli do sekretariatu Gimnazjum nr 2 WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO 12 KWIETNIA. Szybkie ich zebranie umożliwi stworzenie ostatecznych list przyszłorocznych klas 3,4,5,6 i 7. Wnioski zostały przekazane do SP1, SP2 i SP4, można pobrać je także poniżej. Na wszelkie dodatkowe pytania odpowiemy pod numerem 61 8932316. 

                                                       

 

                                                                                    Luboń, dnia ..............................................

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W LUBONIU

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie………………………………………………
                                                         
imię (imiona) i nazwisko dziecka

do klasy …….... (proszę wpisać której: 3,4,5,6,7)  w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu

w roku szkolnym 2017/18r.
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były wykorzystane do celów postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu.                                                                                                                                                                                                                            ...............................................................                                                                                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ..................................................................................    przez Gimnazjum nr 2(2016/2017) i Szkołę Podstawową
nr 5 w Luboniu(od 1.09.2017) z zachowaniem prawa do wglądu do tych danych i ich poprawiania (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 97 art.24, 32,35) Równocześnie z
gadzam na wykorzystywanie wizerunku  i danych dziecka w mediach i na stronie WWW
Gimnazjum nr 2/Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu.
                                                                                                       
...............................................................
                                                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego

Imię (imiona) i nazwisko ucznia……..............................................................................................
Data i miejsce urodzenia    ..............................................................................................................
PESEL                                .............................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka  ............................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych) .....................................................................
..........................................................................................................................................................
Telefony do rodziców (opiekunów prawnych) ...................................................................................
Adresy mailowe rodziców (opiekunów prawnych) ...........................................................................
..........................................................................................................................................................

Języki obce, których dziecko obecnie uczy się .................................................................................
Dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach: religii / etyki / rezygnujemy z tych zajęć  *
Zgadzam się na udział dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – tak / nie *
Moje dziecko chciałoby być w klasie z ....................................... (proszę wpisać imię i nazwisko)


           …………………………....................                                                          podpis rodzica/opiekuna prawnego

* proszę podkreślić

G2
Uczniowie