Darmowe posiłki finansowane przez gminę i rządowy program dożywiania

25.01.2013 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu (ul. Źródlana 1) udziela pomocy w formie posiłków dla dzieci do siódmego roku życia oraz dla uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Z pomocy w formie posiłków w przedszkolu mogą skorzystać rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 684 zł netto, natomiast uczniowi może być przyznany posiłek, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 912 zł netto.
Aby otrzymać bezpłatny posiłek w przedszkolu lub w szkole, wystarczy, że rodzic zgłosi taką potrzebę w sekretariacie szkoły lub w ośrodku pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych),
  2. w przypadku występowania w rodzinie bezrobocia - aktualne zaświadczenia z Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych.

Informujemy, że wydanie decyzji o przyznaniu pomocy zostanie poprzedzone wywiadem środowiskowym. Wywiad przeprowadzają pracownicy socjalni z ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania rodziny.

Rodzice zainteresowani korzystaniem przez dzieci z posiłków proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Luboniu przy ulicy Źródlanej 1 w godzinach pracy jednostki:
Poniedziałek: 8.00 - 18.00
Wtorek i środa: 7.00-15.00
Czwartek: 7.00-19.00
Piątek: 7.00-15.00
Tel. do MOPS-u: 61 810 50 85

Uczniowie