Aneksy do kryteriów oceniania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół.

31.03.2020 r.

Zasady ogólne

 1. W związku z koniecznością prowadzenia nauczania na odległość wprowadza się aneksydo kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 2. Ustalone kryteria mają na celu realizację podstawy programowej, monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów oraz weryfikację ich wiedzy i umiejętności.
 3. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwację ich aktywności w czasie spotkań online oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do: odpowiedzi ustnych w czasie zajęć online, wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym i innych form komunikowania się zdalnego oraz zadań i prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.
 4. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące.
 5. W związku ze specyficzną sytuacją związaną z wprowadzeniem e-nauczania rezygnujemyz wszystkich form kontroli niemożliwych do zrealizowania w obecnych warunkach.
 6. Przy ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości uczniów, zapisy opinii oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 7. Prace uczniowskie powinny być zamieszczane na platformie Classroom (klasy 4-8) i przez zakładkę „Prześlij pracę” na stronie sp5-lubon.pl/ (klasy 1-3), przekazywane przez e-dziennik lub przesyłane na adres mailowy nauczyciela w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Możliwy jest jednak wybór innego sposobu dogodnego dla ucznia i rodzica (należy ustalić to indywidualnie z nauczycielem).
 8. Jeśli dziecko nie ma dostępu do Internetu, rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę/ nauczyciela, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów.
 9. W przypadku trudności spowodowanych chorobą, awarią sprzętu lub niemożliwością skorzystania z komputera w wyznaczonym terminie, po uzyskaniu takiej informacji od rodziców, nauczyciel ustala z uczniem nowy termin wykonania zadania.
 10. Uczeń i rodzic mają prawo do konsultacji z nauczycielem w kwestii wykonywanych zadań oraz do otrzymania informacji zwrotnej na temat swoich postępów m.in. w czasie konsultacji online (grafik udostępniony na stronie internetowej szkoły).
 11. Prace każdy uczeń powinien wykonać samodzielnie, plagiaty będą karane oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.

 

Aneks do kryteriów oceniania – edukacja wczesnoszkolna

 

 1. W okresie zdalnego nauczania oceniane będą: samodzielnie wykonane zadania,  rysunki, ćwiczenia, projekty przygotowywane na wskazany przez nauczyciela temat, obowiązkowość i aktywność.
 2. Ww. projekty będą dotyczyły tematów wiosennych - obserwacja pogody przez dzieci i sporządzenie kalendarza obserwacji pogody. Dzieci mogą także dokumentować swoje dokonania i przemyślenia związane ze specyficzną sytuacją w Polsce i na świecie.
 3. W klasie pierwszej nauczyciel będzie oceniać raz w miesiącu aktywność dziecka oraz jego systematyczność w wykonywaniu pracy.
 4. W klasach drugich i trzecich raz w tygodniu będzie podane zadanie z możliwością otrzymania plusa. Trzy plusy oznaczają ocenę. Na wykonanie zadania dzieci będą miały tydzień. Raz na trzy tygodnie otrzymają jedną ocenę. Formy wypowiedzi pisemnych, np. opowiadanie, historyjka, list, zaproszenie, plan wydarzeń itp., podlegają ocenie całościowej.
 5. Prace plastyczne oraz zadania z edukacji muzycznej podlegają ocenie całościowej. Zadania będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
 6. Wszystkie zadania powinny być wykonywane w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nauczyciel uwzględnia jednak trudności, które mogą powstać w czasie nauczania w domu i może indywidualnie zmienić podany wcześniej termin.
 7. Każdy nauczyciel klas 1-3 wybiera dowolną i dogodną formę pracy i informuje rodziców oraz uczniów o wybranej metodzie pracy.
 8. Z języka angielskiego oceniane będą: zadania wykonywane  na lekcji, karty pracy i obowiązkowość dziecka.


 

Aneks do kryteriów oceniania z matematyki


Oceniane mogą być:

 1. Bieżące zadania odesłane w terminie (jako samodzielna praca domowa) – plusy.
 2. Przygotowanie prezentacji/projektu na zadany temat - ocena wagi 1.
 3. Test w formie formularza lub quizu testy na platformie Classroom udostępniony przez nauczyciela we wskazanym czasie- ocena wagi 1.
 4. Uwaga, jeśli uczeń nie zaliczy ww. testu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do ustalenia z nauczycielem innego terminu.
 5. Dodatkowa praca dla chętnych – plusy.
 6. Systematyczność/aktywność ucznia - ocena wagi 1.
 7. Za każde sześć plusów zdobytych w wyznaczonym przez nauczyciela czasie mogą uzyskać ocenę celującą, za mniejszą liczbę plusów ocena będzie niższa. Za plusy uczeń otrzymuje ocenę nie niższą niż dobra.


Aneks do kryteriów oceniania z informatyki

 

Oceniane mogą być:

 1. Bieżące zadania odesłane w terminie (jako samodzielna praca domowa) – plusy.
 2. Przygotowanie prezentacji/projektu na zadany temat - ocena wagi 1.
 3. Test w formie formularza lub quizu testy na platformie Classroom udostępniony przez nauczyciela we wskazanym czasie- ocena wagi 1.
 4. Uwaga, jeśli uczeń nie zaliczy ww. testu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do ustalenia z nauczycielem innego terminu.
 5. Dodatkowa praca dla chętnych – plusy.
 6. Systematyczność/aktywność ucznia - ocena wagi 1.
 7. Za każde sześć plusów zdobytych w wyznaczonym przez nauczyciela czasie mogą uzyskać ocenę celującą, za mniejszą liczbę plusów ocena będzie niższa. Za plusy uczeń otrzymuje ocenę nie niższą niż dobra.

 

 

Aneks do kryteriów oceniania z przedmiotów przyrodniczych:
biologii, przyrody, geografii, fizyki, chemii i edukacji dla bezpieczeństwa

 

 1. Ocenie podlega praca na lekcji (aktywność ucznia, który podczas lekcji wideo ma możliwość odpowiadania na pytania nauczyciela). Uczeń zostanie odpytany po lekcji z wiedzy zdobytej na lekcji bieżącej (nauczyciel pod koniec lekcji może zadać pytanie wybranym uczniom w celu podsumowania zajęć i sprawdzenia, czy zostały osiągnięte cele lekcji). Za poprawne odpowiedzi uczeń może otrzymać plusy.
 2. Rozwiązanie karty pracy, odesłanie jej nauczycielowi w ustalonej formie np. zdjęcia. Wpływ na ocenę ma terminowe odesłanie pracy. Za wykonanie zadania uczeń może otrzymać plusy lub ocenę nie niższą niż dobra.
 3. Testy – będą one udostępniane na platformie Classroom. Czas trwania testu nie może być dłuższy niż 15 minut. Jeżeli uczeń nie będzie mógł wykonać testu (brak możliwości korzystania z Internetu lub innych przyczyn technicznych), może rozwiązać test w innym terminie po uzgodnieniu z nauczycielem.
 4. Obserwacje  i doświadczenia np. hodowla fasoli. Uczeń otrzymuje od nauczyciela kartę obserwacji.  W wyznaczonym przez nauczyciela terminie odsyła przygotowany materiał drogą mailową. Ocenie podlega dokładne prowadzenie obserwacji według instrukcji nauczyciela, dokumentacja (np. zdjęcia) i terminowe odesłanie pracy. Za wykonanie zadania uczeń może otrzymać ocenę nie niższą niż dobra.
 5. Praca dla chętnych - wykonanie plakatu: ocenie podlega treść, estetyka i pomysł wykonania. Uczeń powinien wykonać zdjęcie plakatu i odesłać je do nauczyciela, w celu potwierdzenia wykonania zadania. Uczeń jest zobowiązany dostarczyć plakat nauczycielowi, kiedy lekcje będą odbywały się w szkole.
 6. Poprawa ustna testu. Uczeń ma możliwość poprawy testu w formie ustnej, nauczyciel ustala indywidualną rozmowę z uczniem (wideo rozmowa). Pytania są z zakresu pracy, którą uczeń poprawia.

 

Aneks do kryteriów oceniania z języka polskiego

Oceniane mogą być:

1. Samodzielne wykonane zadania, np. odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową
we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami.
2. Karty pracy dotyczące zagadnień omawianych w trakcie bieżących lekcji (uczeń wysyła zdjęcia lub skany).
3. Testy w formie formularza lub quizu sprawdzające znajomość zrealizowanego materiału na platformie Classroom udostępnione przez nauczyciela we wskazanym czasie. Uwaga, jeśli uczeń nie zaliczy ww. testu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do ustalenia z nauczycielem innego terminu.
4. Prace pisemne (dłuższe i krótkie formy  wypowiedzi) będą oceniane według dotychczasowych kryteriów. Nauczyciel powinien prace opatrzyć komentarzem, w którym zwróci uwagę na dobre i słabe strony ucznia i zachęci go do dalszej rzetelnej pracy. Każdy uczeń powinien prace wykonać i pisać samodzielnie. Plagiaty ( nawet fragmenty skopiowanych prac) będą karane oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.
5. Interaktywne zadania tworzone na platformach edukacyjnych i udostępniane wszystkim uczniom.
6. Wypowiedzi ustne prowadzone w trakcie odbytych wideorozmów.
7. Aktywność na bieżących lekcjach i obowiązkowość, za które uczeń będzie otrzymywał plusy (np. za wykonanie   zadań wskazanych przez nauczyciela - za każde trzy plusy mogą uzyskać ocenę bardzo dobrą, a za 4 – celującą.

Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń wskazane ćwiczenia. Będą one sprawdzone po powrocie do szkoły.

 

Aneks do kryteriów oceniania z historii


Mogą być oceniane:

1.      Samodzielne wykonane zadania, np. odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,
2.      Karty pracy (uczeń przesyła zdjęcia lub skany),
3.      Testy sprawdzające znajomość zrealizowanego materiału udostępnione na platformie Classsroom w określonym czasie,
4.      Prezentacje i projekty przygotowywane na wskazany przez nauczyciela temat, umieszczone na platformie Classroom lub przesłane na adres gmail w wyznaczonym terminie.
5.      Obowiązkowość i aktywność ucznia na bieżących lekcjach, za którą uczeń będzie otrzymywał oceny (w czasie zajęć za poszczególne zadania uczniowie będą mogli uzyskiwać plusy - za każde sześć plusów uzyskają ocenę celującą).

 

Aneks do kryteriów oceniania z wiedzy o społeczeństwie

 

Mogą być oceniane:

1.      Samodzielne wykonane zadania, np. odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,
2.      Karty pracy (uczeń przesyła zdjęcia lub skany),
3.      Testy sprawdzające znajomość zrealizowanego materiału udostępnione na platformie Classsroom w określonym czasie,
4.      Prasówki,
5.      Projekty przygotowywane na wskazany przez nauczyciela temat,
6.      Obowiązkowość i aktywność ucznia na bieżących lekcjach, za którą uczeń będzie otrzymywał oceny (w czasie zajęć za poszczególne zadania uczniowie będą mogli uzyskiwać plusy - za każde sześć plusów uzyskają ocenę celującą).

 

Aneks do kryteriów oceniania z języków obcych - klasy 4-8.


Oceniane mogą być:

1. Aktywność ucznia na bieżących lekcjach w postaci plusów (za sześć plusów ocena celująca, jednakże ocena nie niższa niż dobra),
2. Zadania wykonywane samodzielnie na lekcji i wysyłane do nauczyciela w formie zdjęć lub skanów,
3. Karty pracy (zdjęcia lub skany),
4. Zadania będące podsumowaniem wykonywanej przez kilka lekcji pracy również w formie zdjęć lub skanów,
5. Testy sprawdzające znajomość zrealizowanego materiału  udostępnione na platformie Classroom w określonym dniu i czasie. 

 

Aneks do kryteriów oceniania z religii
 

Oceniane będą: samodzielnie wykonane zadania dotyczące omawianych tematów, karty pracy (uczeń przesyła zdjęcie lub skan) oraz prezentacje (jako zadania dla chętnych). Uczeń może poprawić każdą ocenę po wcześniejszym ustaleniu zasad z nauczycielem.

 

Aneks do kryteriów oceniania z wychowania fizycznego

 

Ocenie podlegać będą obowiązkowość, zadania praktyczne i zadania teoretyczne.

 1. Obowiązkowość to obecność ucznia na zajęciach i wykonywanie zadań podanych przez nauczyciela.
 2. Zadania praktyczne będą wymagały od ucznia zastosowania w praktyce umiejętności nabytych podczas zajęć zdalnych i przedstawienie ich w rozmowie z nauczycielem. Mogą polegać też na przesłaniu zdjęć lub wideorelacji z ćwiczeń zadanych przez nauczyciela wykonywanych w domu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa lub z przygotowania zdrowego posiłku np. sałatki. 
 3. Zadania teoretyczne będą polegały na rozwiązaniu quizu, udzieleniu krótkiej pisemnej wypowiedzi na zadany temat.

Aneks do kryteriów oceniania z techniki

 

 1. Uczeń ma do wykonania pracę praktyczną, której tematyka i sposób wykonania zostaną podane przez nauczyciela. Termin wykonania – 2 tygodnie. Pracę należy podpisać:  imię, nazwisko, klasa. Zdjęcie należy wysłać mailem lub przez aplikację Classroom.
 2. Uczniowie wykonują zadania na podstawie udostępnionych materiałów.

 

Aneks do kryteriów oceniania z plastyki
 

Uczeń ma do wykonania pracę plastyczną, której tematyka i sposób wykonania zostaną podane przez nauczyciela. Termin wykonania – 2 tygodnie. Pracę należy podpisać:  imię, nazwisko, klasa. Zdjęcie należy wysłać mailem lub przez aplikację Classroom.

 

Aneks do kryteriów oceniania z muzyki
 

Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami i odpowiadają na pytania wg kryteriów nauczyciela.
Dzieci uczą się piosenek przesłanych przez nauczyciela za pomocą filmów lub linków do melodii i tekstów. Uczniowie będą mogli przesłać nagranie lub zaliczyć śpiew po powrocie do szkoły.

Jolanta Walczak
Uczniowie