Rekrutacja do lubońskich szkół odbywa się przez elektroniczny system

https://nabor.pcss.pl/lubon

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

8 marca 2021 r. (od godz. 8:00)do 18 marca 2021 r. (do godz. 15:30)- 
Rejestracja w systemie rekrutacji zgłoszeń o przyjęcie do szkoły obwodowej i złożenie w szkole obwodowej podpisanego zgłoszenia

 

29 marca 2021 r. (godz. 13:00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

29 marca 2021 r. (od godz. 13:00) do 2 kwietnia 2021, godz. 15:30
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

 

9 kwietnia 2021 r. (godz. 13:00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do klas I w szkołach podstawowych  dla kandydatów spoza obwodu szkoły


23 kwietnia 2021 r. (godz. 8:00)do 5 maja 2021, godz. 15:30
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

 

7 maja 2021 r. (godz. 13:00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

7 maja 2021 r. (od godz. 13:00) do 11 maja 2021,  godz. 15:30
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane

 

14 maja 2021 r. (godz. 13:00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

od 17 maja 2021 r. Procedura odwoławcza

31 sierpnia 2021 r. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 

1 lutego 2021 r. od godz. 8.00 do 19 lutego 2021 r. do godziny 15.00
Złożenie potwierdzenia woli o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

 

1 marca 2021 r. (od godz. 8:00) do 12 marca 2021 r. (do godz. 15:00) 
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

 

25 marca 2021 r. (godz. 13:00) 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

25 marca 2021 r. (od godz. 13:00) do 31 marca 2021, godz. 15:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

 

7 kwietnia 2021 r. (godz. 13:00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Procedura odwoławcza 
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


4 maja 2021 r. (godz. 12:00) Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
 

4 maja 2021 r. do 11 maja 2021,  godz. 15:00 
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

 

17 maja 2021 r. (godz. 13:00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

od 17 maja 2021 r. (godzina 13:00) do 21 maja 2021 r. (godz. 15:00) 
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

 

26 maja 2021 r. (godz. 13:00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


26 maja 2021 r. Procedura odwoławcza

30 czerwca 2021 r. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

 

SP5

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:
2x etat obsługa – sprzątaczka.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

1) wykształcenie co najmniej podstawowe,
2) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,
3) niekaralność,
4) cechy: uczciwość, sumienność, zaangażowanie w pracę. umiejętność pracy w zespole/

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć dokumenty do dnia 23 grudnia 2020 r. do godziny 16.00 w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Nabór na stanowisko pracy – sprzątaczka”,  w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu, ul. Kołłątaja 1, Luboń lub mailowo: sekretariat@sp5.lubon.pl

Oferty powinny zawierać:

1) życiorys (CV);
2) kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż – zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy,
3) oświadczenie kandydata o niekaralności,
4) oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 893 23 16. 

                        

Jolanta Walczak

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu informuje, że szkoła nie weźmie udziału w drugim etapie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 z powodu braku miejsc w klasach pierwszych. 
Decyzja została podjęta w uzgodnieniu z organem prowadzącym po analizie liczby kandydatów zamieszkałych w rejonie szkoły, którzy zgłosili się w wyniku rekrutacji podstawowej. 

Jolanta Walczak

SERDECZNIE ZAPRASZAMY KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W LUBONIU ORAZ RODZICÓW NA DRZWI OTWARTE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 5_MARCA W GODZINACH 16.00-18.00. 

              

           

 

SP5
Przejdź do strony:
Uczniowie