Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 

Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców SP nr 5 w Luboniu – p. Monika Stróżyńska

 

Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Rodziców SP nr 5 w Luboniup. Łukasz Kapuściński

 

Skarbnik Prezydium Rady Rodziców SP nr 5 w Luboniu – p. Artur Woźniak

 

Komisja Rewizyjna Prezydium Rady Rodziców SP nr 5 w Luboniu:

p. Anna Andrzejewska

p. Agata Monkiewicz

p. Maria Konwińska

p. Agnieszka Kędziora

p. Anna Plewa-Bielinis

p. Mariusz Nowak

 

Protokolant Prezydium Rady Rodziców SP nr 5 w Luboniu – p. Katarzyna Jurewicz.

 

 

KONTO RADY RODZICÓW

BANK PBS w Poznaniu O/Luboń

35 9043 1038 2038 0039 6813 0001

 

 

 

              

       SPRAWOZDANIE Z INAUGURACYJNEGO ZEBRANIA RADY RODZICÓW W DNIU 18.09.2018       

 

 

 1. Omówienie programu profilaktyczno-wychowawczego (Dyrekcja SP nr 5 w Luboniu, psycholog)

 2. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców i omówienie sprawozdania finansowego RR za rok szkolny 2017/2018

 1. Wybór komisji skrutacyjnej nadzorującej przebieg wyboru Rady Rodziców na 2018/2019 r.

 2. Przedstawienie kandydatur na członków Rady Rodziców. Tajne głosowanie i wybór Prezydium Rady Rodziców

 

 

 

 1. Omówienie bieżących spraw szkoły – wnioski i podsumowania przedstawione przez Dyrekcję Szkoły

 2. Przekazanie wniosku opiekunki SU o sfinansowanie aktywności i akcji Samorządu Uczniowskiego; głosowanie, ustalenie dofinansowania 850 zł na rok 2018/2019

 3. Wniosek Dyrekcji Szkoły i sekcji pływackiej SP 5 o dofinansowanie zajęć pływackich (wynajęcie toru), głosowanie, ustalenie dofinansowania 2000 zł

 4. Wniosek Dyrekcji Szkoły o sfinansowanie zakupu krawatów dla uczniów I klas SP 5, głosowanie, kwota zgodnie
  z wyceną; wniosek przyjęto jednogłośnie.

 5. Dyskusja o zdjeciach klasowych, ustalenie konkursu ofert.

 6. Wniosek sponsora o ufundowanie uczniom szkoły gałki lodów na festynie szkolnym

 1. Wniosek Dyrekcji Szkoły o zatwierdzenie dni wolnych od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2018/2019, przyjęty jednogłośnie.

 1. Wniosek o ustanowienie uroczystości przyjęcia patrona Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu w dniu
  2 kwietnia 2019 r.

 1. Głosy i wolne wnioski członków Rady Rodziców

- omówienie funkcjonowania świetlicy

- wniosek o ustanowienie dodatkowych godzin dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów gimnazjalnych
i ósmoklasisty

 1. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców na 6 listopada 2018 roku, godz. 18:00

 

Uczniowie