Kalendarz roku szkolnego

 

PRACA
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021: 1 września 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

 

ODPOCZYNEK

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe: 7-18 stycznia 2021 r. ZMIANA

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021 r.

 

Dni bez zajęć dydaktycznych:

11.11 (śr.)ustawowo wolne

22.12 (śr.) wigilie klasowe

 

6.01 (śr.) ustawowo wolne
   29, 30.04 - dni dyrektorskie  ZMIANA (zamiast 4,5.01)

3.05 (pon.) ustawowo wolne

3.06 (czw.) Boże Ciało

4.06 (pt.) dni dyrektorskie

 

TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

język polski - 25 maja 2021 r.

matematyka - 26 maja 2021 r.

język obcy nowożytny - 27 maja 2021 r.

termin dodatkowy - 16, 17, 18 czerwca 2021 r.

ogłoszenie wyników - 2 lipca 2021 r.

 

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN
 

I półrocze:  

oceny za I półrocze:

proponowane → 4 grudnia 2020 r.

uzyskane → 22 stycznia 2021 r. (ZMIANA)

RADA  KLASYFIKACYJNO-ANALITYCZNA : 25 stycznia 2021 r. (ZMIANA)

 

 

II półrocze:  

oceny końcoworoczne:

proponowane → do 7 maja 2021 r.

uzyskane → do 11 czerwca 2021 r.

RADA  KLASYFIKACYJNA: 21 czerwca 2021 r.

RADA  ANALITYCZNA: 28 czerwca 2021 r.

 

KLASOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI 

 

2 i 3 września 2020 r., gr. I godz. 17.00, gr. II godz. 18.00

17 i 18 listopada 2020 r.

19 i 20 stycznia 2021 r. 

20 i 21 kwietnia 2021 r.

 

Zebranie plenarne Rady Rodziców

 

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

 

19, 20 października 2020 r., od godz. 18.00

7, 8 grudnia 2020 r., od godz. 18.00

22, 23 marca 2021 r., od godz. 18.00

10, 11 maja 2021 r., od godz. 18.00
 

  • pierwszego dnia: dyżurują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, j.polskiego, historii, wos, języków obcych, religii, przyrody, plastyki, muzyki, techniki, oddziału przedszkolnego i świetlicy.
  • drugiego dnia: dyżurują nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, informatyki, wychowania fizycznego.

 

                           KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2020/2021

 

Miesiąc
data

Cel, zadanie

Forma realizacji

odpowiedzialni

27.08, 2,3.09

Poinformowanie rodziców
i uczniów o zasadach pracy od 1.09,

 

 

- Spotkania informacyjne
z rodzicami klas 1 i oddziału przedszkolnego,
zebrania z rodzicami;

Dyrektor, wychowawcy klas, pedagog, psycholog

1, 2. 09. 2020

Poinformowanie uczniów
i uczniów o zasadach pracy od 1.09,
działania integracyjne i wspierające dzieci.

- Rozpoczęcie roku, przywitanie uczniów w szkole;

- Dzień projektowy 2.09 „To ważne dla mojego zdrowia i naszej klasy!” :
1.Integracja, wsparcie, wypracowanie nowych zasad współpracy;
2. Omówienie zasad dotyczących profilaktyki zdrowia, zachowania w poszczególnych miejscach w szkole,
3.Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, komputera, przeciwdziałanie cyberprzemocy

Dyrektor, wychowawcy klas, pedagog, psycholog;

Materiały: p.W. Stankiewicz, p.W.Idzikowska, psycholog, pedagog

28.08, 31.08;

 


 

 

 

 

do 18.09  2020

 

 

 

 

do 22.09.2020

Organizacja pracy nauczycieli, wychowawców, zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

-zebrania zespołów przedmiotowych (plan pracy
z tematyką spotkań, szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych z rekomendacjami, uaktualnienie PSO, grafik obserwacji koleżeńskich z celami).


-przeprowadzenie diagnoz, opracowanie indywidualnych planów pracy uwzględniających wnioski z poprzedniego roku szkolnego, wyniki diagnoz, indywidualne potrzeby uczniów,  zalecenia GIS, możliwe warianty nauczania w roku 2020/2021


-zebranie wniosków rodziców i uczniów, diagnoza środowiska klasowego oraz indywidualnej sytuacji uczniów, stworzenie planów pracy wychowawczej.

Przewodniczący  zespołów przedmiotowych,

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele; wychowawcy świetlicy, pedagog, psycholog, nauczyciele- bibliotekarze

 

 

 

 

 

wychowawcy

7-11.09

Spotkania online zespołów uczących dotyczące uczniów z orzeczeniami PPP z udziałem pedagoga, psychologa, specjalistów oraz rodzica

- 7c, 3a,3c, 4a odbyły się
- 1a- 16.09
- 2e ???

Uaktualnienie dokumentacji, ustalenie metod pracy; przyjęcie i przekazanie informacji zwrotnej rodzicom; opracowanie aneksu do IPET-u na nowy rok szkolny

Wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciel wspierający proces kształcenia, logopeda, terapeuci ppp
Koordynatorki: p. J.Drajerczak, p. M.Szmyt (złożenie pełnej dokumentacji w sekretariacie)

10.09.2020

 

28.10

 

Plenarne zebranie Rady Rodziców

Wybór prezydium , zatwierdzenie planów pracy szkoły, dni wolnych;
praca nad modyfikacją programu wychowawczo-profilaktycznego

dyrektor

Do końca IX

Modyfikacja, uaktualnienie szkolnego programu wychowawczo– profilaktycznego, zatwierdzenie przez RP i RR

-spotkanie zespołu ds. programu w.-p.,
-diagnoza,
-przedstawienie projektu RP i RR.

Psycholog, pedagog

25.09.2020

Dzień Tabliczki Mnożenia

W klasach na lekcjach matematyki

 

Koordynatorki: p.Joanna Taberska, p.Małgorzata Zgoła

28.09.2020

Dzień Europejski

Konkurs geograficzno-językowy, eliminacje do WKJA, projekt w formie filmiku „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”

Wszyscy nauczyciele języków obcych

Do 30.09.2020

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Zapoznanie uczniów
z zadaniami Samorządu Uczniowskiego, zasadami wyborów, wyłonienie kandydatów, kampania ONLINE, powołanie komisji, wybory W KLASACH, ogłoszenie wyników

 

Aneta Jankowska- Łukomska
Paulina Zielińska
Anna Fedejko

KONIEC WRZEŚNIA

Pasowanie na uczniów SP5 Ślubowanie klas pierwszych

 

W KLASACH

Wychowawczynie klas 1

30.09.2020

Dzień Chłopca

W KLASACH

 

Wychowawcy, SU

1.10.2020

Dzień Muzyki


 

W KLASACH

 

Dorota Mucha

2.10.2020

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

W KLASACH

 

p.Magdalena Szmyt, p.Joanna Drajerczak

14.10 2020

Dzień Edukacji Narodowej

W KLASACH

 

nauczyciele

19, 20.10.2020

Konsultacje nauczycielskie dla rodziców

W szkole lub online

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

10.11.2020

Szkolne obchody Narodowego
Święta Niepodległości

 

Akcja Kartka dla Niepodległej (P.Hącia, M.Kubiak)

 

Np. filmik z udziałem uczniów

do obejrzenia W KLASACH

 

Kształtowanie patriotyzmu i postawy obywatelskiej, edukacja historyczna

p.Paulina Hącia
z klasa 4a dla klas 4-8,

p.Pamela Wesołowska z klasą 2e
dla klas 0-3

+ Łukasz Budzyński

17 i 18.11.2020

Zebrania wychowawców
z rodzicami

 

Sprawy klasowe, organizacyjne

wychowawcy

21.11.2020

Dzień Życzliwości

W KLASACH, wymiana e-maili z życzeniami

SU, wychowawcy świetlicy

Koniec listopada

Listopad poetycki

W KLASACH

(okolicznościowa lekcja języka polskiego/ edukacji polonistycznej)

Poloniści, nauczyciele biblioteki

4.12.2020

Szkolne obchody Dnia Wolontariusza (sobota 5.12)

W KLASACH

 

Zespół ds. wolontariatu

7,8.12.2020

Konsultacje nauczycielskie dla rodziców

W szkole lub online

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

10.12.2020

Maraton Pisania Listów Amnesty International

Lekcje wychowawcze o prawach człowieka i prawach dziecka, pisanie listów przez uczniów, nauczycieli, rodziców

p.Katarzyna Urbaniak, p.Paulina Hącia, p.Anna Czerwińska

Połowa grudnia

Akcja „Umiemy się dzielić, pamiętamy o innych”

Zbiórka żywności dla potrzebujących rodzin/ osób

p.J.Skowrońska, p.A.Łukomska, p.S.Wojciak, p.M.Szmyt, p.Joanna Drajerczak

22.12.2020

Wigilie klasowe (jasełka w klasach, kolędowanie w klasach)

W KLASACH

 

Wychowawcy, asystenci

 

 

Do ustalenia- koniec grudnia

Rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

Na stronie www, pogadanki podczas lekcji historii we wszystkich klasach

Historycy, wychowawcy

19, 20.01.2021

Zebrania wychowawców z rodzicami

Klasyfikacja, sprawy organizacyjne

wychowawcy

21, 22.01.2021

Dzień Babci, Dzień Dziadka –
 w klasach

 

W KLASACH

 

wychowawcy

9.02.2021

Dzień Bezpiecznego Internetu

W klasach na lekcjach informatyki
lub na godzinach wychowawczych

p.Anna Czerwińska, p.Wiesława Stankiewicz

1.03.2021

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (z 21.02)

Propozycja zespołu

p.Barbara Małecka, Wychowawcy klas 0-3, polonistki

 

8.03.2021

Dzień Kobiet i Kobietek

W KLASACH

 

Wychowawcy, SU

12.03.2021

Święto Matematyki
(14.03)

 

Ciekawostki matematyczne, triki matematyczne, zabawy logiczne, zabawy zapałczane, konkurs na plakat „Zastosowanie matematyki”

Koordynatorki: p.Elżbieta Sobczak, p.Anna Czerwińska, p.Ewa Frąckowiak, p.M.Zgoła

17.03.2021

Dzień Irlandii. Dzień Świętego Patryka.

Do ustalenia

Wszyscy nauczyciele języka angielskiego

21.03.2021

Dzień Kolorowej Skarpetki

W KLASACH

 

Koordynatorki: p. A.Sołecka, p.Konstancja Nowicka

22,23.03.2021

Konsultacje nauczycielskie dla rodziców

W szkole lub online

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

Przed Świętami Wielkanocnymi

Rekolekcje

Zajęcia w szkole, w klasach

Katecheci (termin do zatwierdzenia przez dyrektora- do końca września)

2.04

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
(23.04 Światowy Dzień Książki)- propagowanie czytelnictwa, rozbudzanie wrażliwości twórczej

 

Propozycje koordynatorów

p.Izabella Szulc, p.Anna Polowczyk
p.Katarzyna Wilińska- Jóźwiak

20, 21.04.2021

Zebrania wychowawców
z rodzicami

W szkole lub online

 

2.05.2021

Dzień Flagi

konkurs ???

Magdalena Słomińska,

4.05.2021

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
(film z udziałem uczniów)

Np. filmik z udziałem uczniów

do obejrzenia W KLASACH

 

Kształtowanie patriotyzmu i postawy obywatelskiej, edukacja historyczna

p.Katarzyna Urbaniak z klasa 4b dla klas 4-8,
p.Natalia Szymczak z klasą 2d dla klas 0-3
+ p.Łukasz Budzyński

10,11.05.2021

Konsultacje nauczycielskie dla rodziców

W szkole lub online

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

18.05.2021

piatek

Dzień Patrona Szkoły

Propozycja zespołu

Zespół ds.Patrona
Koordynatorzy: p.S.Wojciak, p. D.Mucha

Wszyscy nauczyciele

25-27.05.2021

Egzaminy klas ósmych

Zgodnie z zaleceniami OKE

dyrektor

26.05

Dzień Matki
(23.06 Dzień Ojca)

W KLASACH

Wychowawcy

1.06

Dzień Dziecka
SZKOLNY i w klasach

SZKOLNY i w klasach

SU, wychowawcy

5.06.2021

Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska

Propozycja koordynatorek

p.Joanna Taberska, p.Aneta Łukomska

24.06.2020

Pożegnanie klasy ósmej

Propozycja koordynatorek

Małgorzata Szymankiewicz,

Anna Kobylańska z klasą 7b

25.06.2021

Zakończenie zajęć dydaktycznych, rozdanie świadectw

Podział na grupy

dyrekcja

 

 

 

                                                  KONKURSY  2020/2021

 

 

 

termin

Odpowiedzialni

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Zgodnie z kalendarzem KO

 

biologia

Etap szkolny: 26.10.2020

Jolanta Skowrońska

chemia

Etap szkolny: 27.10.2020

Joanna Taberska

fizyka

Etap szkolny: 28.10.2020

Robert Hertmanowski

geograficzny

Etap szkolny: 29.10.2020

Aneta Łukomska

historyczny

Etap szkolny: 30.10.2020

Katarzyna Urbaniak,
Paulina Hącia

matematyczny

Etap szkolny: 3.11. 2020

Ewa Frąckowiak,
Elżbieta Sobczak

Język angielski

Etap szkolny: 4.11.2020

Małgorzata Szymankiewicz, Katarzyna Kostrzewa

Język niemiecki

Etap szkolny: 5.11.2020

Justyna Szczodrak,
Anna Trąbała

język polski

Etap szkolny: 6.11. 2020

Jolanta Walczak,
Barbara Małecka

Konkurs Matematyczny Kangur

 

Wiesława Stankiewicz

Konkursy „Bóbr” i „Baltie”

 

Wiesława Stankiewicz

Konkurs Ogólnopolski „Arsenał Pamięci”

 

Paulina Hącia,
Katarzyna Urbaniak

Przyrodnicze Trio – konkurs szkolny

 

Joanna Taberska, Aneta Łukomska

Konkurs chemiczny „Alchemik”

 

Joanna Taberska

Konkursy ekologiczne

 

Joanna Taberska

Konkurs fotograficzny „Wspomnienia z wakacji”

 

Aneta Łukomska

„Poznaj swój kraj” konkurs geograficzny / Co wiesz o Unii Europejskiej

 

Aneta Łukomska

Konkurs Języka Angielskiego PINGWIN, PANDA, ZUCH

 

Anna Kobylańska, Małgorzata Olejniczak

Festiwal Piosenki Anglojęzycznej

 

Katarzyna Kostrzewa

Spelling Competention dla klas 3 „Big Challenge”

 

Małgorzata Olejniczak

Konkursy świetlicy szkolnej

- wiedzy o ruchu drogowym,
-wiedzy o zdrowiu,
konkursy plastyczne: Wspomnienia z wakacji, dary jesieni, W świątecznym klimacie, Maski karnawałowe, konkurs wielkanocny

 

Nauczyciele świetlicy

Konkursy plastyczne i muzyczne

 

Dorota Mucha

Konkursy czytelnicze biblioteki szkolnej: Moja ulubiona lektura wakacyjna, ……..

 

Katarzyna Wilińska- Jóźwiak

 

Uczniowie