Kalendarz roku szkolnego

 

PRACA
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022: 1 września 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

 

ODPOCZYNEK

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe: 17 - 31 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022 r.

 

Dni bez zajęć dydaktycznych:

11.11 (czw.) ustawowo wolne

12.11 (pt.)

22.12 (śr.) wigilie klasowe

6.01 (czw.) ustawowo wolne

7.01 (pt.)

2.05 (pn.)

3.05 (wt.) ustawowo wolne

16.06 (czw.) ustawowo wolne 

17.06 (pt.)

 

TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

język polski - 24 maja 2022 r.

matematyka - 25 maja 2022 r.

język obcy nowożytny - 26 maja 2022 r.

termin dodatkowy - 13, 14, 15 czerwca 2022 r.

 

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN
 

I półrocze:  

oceny za I półrocze:

proponowane → 10 grudnia 2021 r.

uzyskane → 14 stycznia 2022 r.

RADA  KLASYFIKACYJNA: 31 stycznia 2022 r.

RADA ANALITYCZNA: 8 lutego 2022 r.

 

II półrocze:  

oceny końcoworoczne:

proponowane → do 6 maja 2022 r.

uzyskane → do 13 czerwca 2022 r.

RADA  KLASYFIKACYJNA: 20 czerwca 2022 r.

RADA  ANALITYCZNA: 24 czerwca 2022 r.

 

KLASOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI 

 

2 września 2021 kl. 4 - 8 gr. I godz. 17.30, gr. II godz. 18.30
6 września 2021 kl.0 - 3 gr. I godz. 17.30, gr. II godz. 18.30
16 i 17 listopada 2021 
1 i 2 luty 2022
26 i 27 kwietnia 2022

2 września 2021 r. kl. 4 - 8 - gr. I godz. 17.30, gr. II godz. 18.30

6 września 2021 r. kl. 0 - 3 - gr. I godz. 17.30, gr. II godz. 18.30

16 i 17 listopada 2021 r.

1 i 2 lutego 2022 r.

26 i 27 kwietnia 2022 r.

 

Zebranie plenarne Rady Rodziców

 

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

 

18 i 19 października 2021 r. godz. 18.00

13 i 14 grudnia 2021 r. godz. 18.00

21 i 22 marca 2022 r. godz. 18.00

9 i 10 maja 2022 r. godz. 18.00

 

  • pierwszego dnia: dyżurują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, j.polskiego, historii, wos, języków obcych, religii, przyrody, plastyki, muzyki, techniki, oddziału przedszkolnego i świetlicy.
  • drugiego dnia: dyżurują nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, informatyki, wychowania fizycznego.

 

                           KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2020/2021

 

Miesiąc
data

Cel, zadanie

Forma realizacji

odpowiedzialni

27.08, 2,3.09

Poinformowanie rodziców
i uczniów o zasadach pracy od 1.09,

 

 

- Spotkania informacyjne
z rodzicami klas 1 i oddziału przedszkolnego,
zebrania z rodzicami;

Dyrektor, wychowawcy klas, pedagog, psycholog

1, 2. 09. 2020

Poinformowanie uczniów
i uczniów o zasadach pracy od 1.09,
działania integracyjne i wspierające dzieci.

- Rozpoczęcie roku, przywitanie uczniów w szkole;

- Dzień projektowy 2.09 „To ważne dla mojego zdrowia i naszej klasy!” :
1.Integracja, wsparcie, wypracowanie nowych zasad współpracy;
2. Omówienie zasad dotyczących profilaktyki zdrowia, zachowania w poszczególnych miejscach w szkole,
3.Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, komputera, przeciwdziałanie cyberprzemocy

Dyrektor, wychowawcy klas, pedagog, psycholog;

Materiały: p.W. Stankiewicz, p.W.Idzikowska, psycholog, pedagog

28.08, 31.08;

 


 

 

 

 

do 18.09  2020

 

 

 

 

do 22.09.2020

Organizacja pracy nauczycieli, wychowawców, zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

-zebrania zespołów przedmiotowych (plan pracy
z tematyką spotkań, szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych z rekomendacjami, uaktualnienie PSO, grafik obserwacji koleżeńskich z celami).


-przeprowadzenie diagnoz, opracowanie indywidualnych planów pracy uwzględniających wnioski z poprzedniego roku szkolnego, wyniki diagnoz, indywidualne potrzeby uczniów,  zalecenia GIS, możliwe warianty nauczania w roku 2020/2021


-zebranie wniosków rodziców i uczniów, diagnoza środowiska klasowego oraz indywidualnej sytuacji uczniów, stworzenie planów pracy wychowawczej.

Przewodniczący  zespołów przedmiotowych,

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele; wychowawcy świetlicy, pedagog, psycholog, nauczyciele- bibliotekarze

 

 

 

 

 

wychowawcy

7-11.09

Spotkania online zespołów uczących dotyczące uczniów z orzeczeniami PPP z udziałem pedagoga, psychologa, specjalistów oraz rodzica

- 7c, 3a,3c, 4a odbyły się
- 1a- 16.09
- 2e ???

Uaktualnienie dokumentacji, ustalenie metod pracy; przyjęcie i przekazanie informacji zwrotnej rodzicom; opracowanie aneksu do IPET-u na nowy rok szkolny

Wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciel wspierający proces kształcenia, logopeda, terapeuci ppp
Koordynatorki: p. J.Drajerczak, p. M.Szmyt (złożenie pełnej dokumentacji w sekretariacie)

10.09.2020

 

28.10

 

Plenarne zebranie Rady Rodziców

Wybór prezydium , zatwierdzenie planów pracy szkoły, dni wolnych;
praca nad modyfikacją programu wychowawczo-profilaktycznego

dyrektor

Do końca IX

Modyfikacja, uaktualnienie szkolnego programu wychowawczo– profilaktycznego, zatwierdzenie przez RP i RR

-spotkanie zespołu ds. programu w.-p.,
-diagnoza,
-przedstawienie projektu RP i RR.

Psycholog, pedagog

25.09.2020

Dzień Tabliczki Mnożenia

W klasach na lekcjach matematyki

 

Koordynatorki: p.Joanna Taberska, p.Małgorzata Zgoła

28.09.2020

Dzień Europejski

Konkurs geograficzno-językowy, eliminacje do WKJA, projekt w formie filmiku „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”

Wszyscy nauczyciele języków obcych

Do 30.09.2020

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Zapoznanie uczniów
z zadaniami Samorządu Uczniowskiego, zasadami wyborów, wyłonienie kandydatów, kampania ONLINE, powołanie komisji, wybory W KLASACH, ogłoszenie wyników

 

Aneta Jankowska- Łukomska
Paulina Zielińska
Anna Fedejko

KONIEC WRZEŚNIA

Pasowanie na uczniów SP5 Ślubowanie klas pierwszych

 

W KLASACH

Wychowawczynie klas 1

30.09.2020

Dzień Chłopca

W KLASACH

 

Wychowawcy, SU

1.10.2020

Dzień Muzyki


 

W KLASACH

 

Dorota Mucha

2.10.2020

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

W KLASACH

 

p.Magdalena Szmyt, p.Joanna Drajerczak

14.10 2020

Dzień Edukacji Narodowej

W KLASACH

 

nauczyciele

19, 20.10.2020

Konsultacje nauczycielskie dla rodziców

W szkole lub online

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

10.11.2020

Szkolne obchody Narodowego
Święta Niepodległości

 

Akcja Kartka dla Niepodległej (P.Hącia, M.Kubiak)

 

Np. filmik z udziałem uczniów

do obejrzenia W KLASACH

 

Kształtowanie patriotyzmu i postawy obywatelskiej, edukacja historyczna

p.Paulina Hącia
z klasa 4a dla klas 4-8,

p.Pamela Wesołowska z klasą 2e
dla klas 0-3

+ Łukasz Budzyński

17 i 18.11.2020

Zebrania wychowawców
z rodzicami

 

Sprawy klasowe, organizacyjne

wychowawcy

21.11.2020

Dzień Życzliwości

W KLASACH, wymiana e-maili z życzeniami

SU, wychowawcy świetlicy

Koniec listopada

Listopad poetycki

W KLASACH

(okolicznościowa lekcja języka polskiego/ edukacji polonistycznej)

Poloniści, nauczyciele biblioteki

4.12.2020

Szkolne obchody Dnia Wolontariusza (sobota 5.12)

W KLASACH

 

Zespół ds. wolontariatu

7,8.12.2020

Konsultacje nauczycielskie dla rodziców

W szkole lub online

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

10.12.2020

Maraton Pisania Listów Amnesty International

Lekcje wychowawcze o prawach człowieka i prawach dziecka, pisanie listów przez uczniów, nauczycieli, rodziców

p.Katarzyna Urbaniak, p.Paulina Hącia, p.Anna Czerwińska

Połowa grudnia

Akcja „Umiemy się dzielić, pamiętamy o innych”

Zbiórka żywności dla potrzebujących rodzin/ osób

p.J.Skowrońska, p.A.Łukomska, p.S.Wojciak, p.M.Szmyt, p.Joanna Drajerczak

22.12.2020

Wigilie klasowe (jasełka w klasach, kolędowanie w klasach)

W KLASACH

 

Wychowawcy, asystenci

 

 

Do ustalenia- koniec grudnia

Rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

Na stronie www, pogadanki podczas lekcji historii we wszystkich klasach

Historycy, wychowawcy

19, 20.01.2021

Zebrania wychowawców z rodzicami

Klasyfikacja, sprawy organizacyjne

wychowawcy

21, 22.01.2021

Dzień Babci, Dzień Dziadka –
 w klasach

 

W KLASACH

 

wychowawcy

9.02.2021

Dzień Bezpiecznego Internetu

W klasach na lekcjach informatyki
lub na godzinach wychowawczych

p.Anna Czerwińska, p.Wiesława Stankiewicz

1.03.2021

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (z 21.02)

Propozycja zespołu

p.Barbara Małecka, Wychowawcy klas 0-3, polonistki

 

8.03.2021

Dzień Kobiet i Kobietek

W KLASACH

 

Wychowawcy, SU

12.03.2021

Święto Matematyki
(14.03)

 

Ciekawostki matematyczne, triki matematyczne, zabawy logiczne, zabawy zapałczane, konkurs na plakat „Zastosowanie matematyki”

Koordynatorki: p.Elżbieta Sobczak, p.Anna Czerwińska, p.Ewa Frąckowiak, p.M.Zgoła

17.03.2021

Dzień Irlandii. Dzień Świętego Patryka.

Do ustalenia

Wszyscy nauczyciele języka angielskiego

21.03.2021

Dzień Kolorowej Skarpetki

W KLASACH

 

Koordynatorki: p. A.Sołecka, p.Konstancja Nowicka

22,23.03.2021

Konsultacje nauczycielskie dla rodziców

W szkole lub online

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

Przed Świętami Wielkanocnymi

Rekolekcje

Zajęcia w szkole, w klasach

Katecheci (termin do zatwierdzenia przez dyrektora- do końca września)

2.04

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
(23.04 Światowy Dzień Książki)- propagowanie czytelnictwa, rozbudzanie wrażliwości twórczej

 

Propozycje koordynatorów

p.Izabella Szulc, p.Anna Polowczyk
p.Katarzyna Wilińska- Jóźwiak

20, 21.04.2021

Zebrania wychowawców
z rodzicami

W szkole lub online

 

2.05.2021

Dzień Flagi

konkurs ???

Magdalena Słomińska,

4.05.2021

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
(film z udziałem uczniów)

Np. filmik z udziałem uczniów

do obejrzenia W KLASACH

 

Kształtowanie patriotyzmu i postawy obywatelskiej, edukacja historyczna

p.Katarzyna Urbaniak z klasa 4b dla klas 4-8,
p.Natalia Szymczak z klasą 2d dla klas 0-3
+ p.Łukasz Budzyński

10,11.05.2021

Konsultacje nauczycielskie dla rodziców

W szkole lub online

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

18.05.2021

piatek

Dzień Patrona Szkoły

Propozycja zespołu

Zespół ds.Patrona
Koordynatorzy: p.S.Wojciak, p. D.Mucha

Wszyscy nauczyciele

25-27.05.2021

Egzaminy klas ósmych

Zgodnie z zaleceniami OKE

dyrektor

26.05

Dzień Matki
(23.06 Dzień Ojca)

W KLASACH

Wychowawcy

1.06

Dzień Dziecka
SZKOLNY i w klasach

SZKOLNY i w klasach

SU, wychowawcy

5.06.2021

Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska

Propozycja koordynatorek

p.Joanna Taberska, p.Aneta Łukomska

24.06.2020

Pożegnanie klasy ósmej

Propozycja koordynatorek

Małgorzata Szymankiewicz,

Anna Kobylańska z klasą 7b

25.06.2021

Zakończenie zajęć dydaktycznych, rozdanie świadectw

Podział na grupy

dyrekcja

 

 

 

                                                  KONKURSY  2020/2021

 

 

 

termin

Odpowiedzialni

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Zgodnie z kalendarzem KO

 

biologia

Etap szkolny: 26.10.2020

Jolanta Skowrońska

chemia

Etap szkolny: 27.10.2020

Joanna Taberska

fizyka

Etap szkolny: 28.10.2020

Robert Hertmanowski

geograficzny

Etap szkolny: 29.10.2020

Aneta Łukomska

historyczny

Etap szkolny: 30.10.2020

Katarzyna Urbaniak,
Paulina Hącia

matematyczny

Etap szkolny: 3.11. 2020

Ewa Frąckowiak,
Elżbieta Sobczak

Język angielski

Etap szkolny: 4.11.2020

Małgorzata Szymankiewicz, Katarzyna Kostrzewa

Język niemiecki

Etap szkolny: 5.11.2020

Justyna Szczodrak,
Anna Trąbała

język polski

Etap szkolny: 6.11. 2020

Jolanta Walczak,
Barbara Małecka

Konkurs Matematyczny Kangur

 

Wiesława Stankiewicz

Konkursy „Bóbr” i „Baltie”

 

Wiesława Stankiewicz

Konkurs Ogólnopolski „Arsenał Pamięci”

 

Paulina Hącia,
Katarzyna Urbaniak

Przyrodnicze Trio – konkurs szkolny

 

Joanna Taberska, Aneta Łukomska

Konkurs chemiczny „Alchemik”

 

Joanna Taberska

Konkursy ekologiczne

 

Joanna Taberska

Konkurs fotograficzny „Wspomnienia z wakacji”

 

Aneta Łukomska

„Poznaj swój kraj” konkurs geograficzny / Co wiesz o Unii Europejskiej

 

Aneta Łukomska

Konkurs Języka Angielskiego PINGWIN, PANDA, ZUCH

 

Anna Kobylańska, Małgorzata Olejniczak

Festiwal Piosenki Anglojęzycznej

 

Katarzyna Kostrzewa

Spelling Competention dla klas 3 „Big Challenge”

 

Małgorzata Olejniczak

Konkursy świetlicy szkolnej

- wiedzy o ruchu drogowym,
-wiedzy o zdrowiu,
konkursy plastyczne: Wspomnienia z wakacji, dary jesieni, W świątecznym klimacie, Maski karnawałowe, konkurs wielkanocny

 

Nauczyciele świetlicy

Konkursy plastyczne i muzyczne

 

Dorota Mucha

Konkursy czytelnicze biblioteki szkolnej: Moja ulubiona lektura wakacyjna, ……..

 

Katarzyna Wilińska- Jóźwiak

 

Uczniowie