Egzamin gimnazjalny

 

  • powszechny - zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim,
  • obowiązkowy - przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły (jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),
  • zewnętrzny - pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE,
  • pisemny - przygotowany w formie kilkunastostronicowej broszury.

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

                                                         

 

 

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć na stronach internetowych OKE i CKE.

 

 

 

 

 

Uczniowie