Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu

ul. Hugona Kołłątaja 1

62-030 Luboń

sekretariat: tel. (61) 8932316; kom. 609099247

 

Status prawny:
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Jana Pawła II jest szkołą publiczną i działa na podstawie

 • uchwały Rady Miasta Luboń z dnia 
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku KartaNauczyciela
 • aktów wykonawczych do ww. ustaw
 • Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu,
 • zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
 • zarządzeń Burmistrza Miasta Luboń,
 • zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • planu pracy Szkoły,
 • regulaminów.

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Luboń.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

 

 

                                                      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kołłątaja 1,  62-030 Luboń,  email:  sekretariat@sp5.lubon.pl
 2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. Podane dane osobowe zgromadzone w celach realizacji ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji szkolnej oraz realizacji pozostałych obowiązków związanych z działalnością statutową i ustawową.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z przepisami regulującymi funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz prowadzenia przez te jednostki dokumentacji związanej z realizacją ich zadań.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. 
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Dodatkowo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
 9. Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest działalność dydaktyczno-opiekuńcza.
 10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacjom międzynarodowym.
 11. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kołłątaja 1, 62-030 Luboń, adres email: sekretariat@sp5.lubon.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dawid Nogaj  e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym) –  art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. 
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora (np. serwis monitoringu).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, po tym terminie zostaną automatycznie usunięte (nadpisane). Okres przechowywania danych może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania, w którym nagranie stanowi dowód w sprawie.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do  swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zapisy monitoringu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.​ 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kołłątaja 1, 62-030 Luboń, adres email: sekretariat@sp5.lubon.pl
 
Inspektorem Ochrony Danych jest Dawid Nogaj  e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 
Dane osobowe w postaci wizerunku uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym) –  art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. 
 
Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora (np. serwis monitoringu).
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, po tym terminie zostaną automatycznie usunięte (nadpisane). Okres przechowywania danych może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania, w którym nagranie stanowi dowód w sprawie.
 
Posiadają Państwo prawo dostępu do  swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w granicach określonych w przepisach prawa.
 
W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Zapisy monitoringu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.​ 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r. na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

 

Data publikacji strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu: 03.09.2020. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.09. 2020.

 

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia o dostępości cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

WYŁĄCZENIA:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 roku.

  

POMOC W NAWIGACJI:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Ponowne załadowanie zawartości strony

Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

Tab

Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

Shift + Tab

Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

Enter

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Przejście do menu głównego

Alt + 1

Przejście do treści

Alt + 2

Przejście do wyszukiwarki

Alt + 3

Przejście do mapy strony

Alt + 4

Powiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + +

Pomniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + -

Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + 0

Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego

Ctrl + Alt + C

Przejście do strony głównej

Ctrl + Alt + H

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dyrektorem Szkoły Panią Jolantą Walczak: jolanta.walczak@sp5-lubon.edu.pl

Kontaktować się można telefonicznie pod numerem 061 893 23 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

 

                                            

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Pierwsze wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu znajduje się od ul. Kołłątaja 1. Jest zadaszone. Przed wejściem na dziedzińcu  znajdują się trzy stopnie. Obok funkcjonuje pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście znajduje się na boisku szkolnym. Wejście to jest na tym samym poziomie co poziom boiska. Nie ma zatem schodów ani podjazdów. Nie posiada zadaszenia. 
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. 
  W głównej części szkoły istnieją 3 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas 4-8, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, parter i piętro. Parter i piętro połączone są korytarzem z drugą częścią szkoły. Na piętro prowadzą w każdej części schody dwuetapowe. 
  Szkoła obecnie nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Przy placówce znajduje się parking  z wyznaczonymi dwoma miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE NAPRAW CZĘŚCI DACHU SZKOŁY ORAZ MALOWANIE SALI 206
                                                                              LIPIEC 2021  

 

                                                            

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z ROKU 2020

 

                                                                  

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z ROKU 2019

 

        

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

 

 

 

 

Uczniowie