Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMN
NA ROK SZKOLNY 2014/2015 
 
od 19 maja do 3 czerwca 
(do godz.15.00) 
uczeń składa dokumenty do co najwyżej 3 wybranych szkół (może wskazać 
dowolną ilość oddziałów w szkołach) 
-komplet dokumentów (podanie, karta pomocnicza, ew. załączniki) uczeń składa 
tylko w szkole I wyboru: w szkole II i III wyboru składa tylko podanie i otrzymuje 
pieczątki na karcie pomocniczej 
-uczeń dostarcza dokumenty do szkół zaczynając od szkoły III wyboru 
-podanie uczeń będzie mógł wypełnić na stronie: www.nabor.pcss.pl/poznan/ 
od 12 maja do 30 maja 
(do godz. 15.00) 
uczeń bierze udział w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności 
fizycznej organizowanych dla kandydatów, od których wymaga się szczególnych 
predyspozycji lub umiejętności (np.: oddziały dwujęzyczne, klasy mistrzostwa 
sportowego, oddziały lub klasy sportowe, klasy w szkołach artystycznych) 
6 czerwca (do godz.15.00) na stronie internetowej Kuratorium Oświaty: www.ko.poznan.pl zostają umieszczone 
informacje: 
 o liczbie oddziałów klas pierwszych 
 o liczbie przyjmowanych uczniów 
 o liczbie zgłoszeń do oddziałów (jako szkoła I wyboru) 
do 24 czerwca (do godz.15.00) uczeń może dokonać ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły – i wtedy 
przenieść dokumenty do szkół zgodnie z nową hierarchią wyboru 
27 czerwca uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum oraz kopię lub kopie 
(zależnie od liczby wybieranych szkół – uczestniczących w jednolitym systemie 
elektronicznej rekrutacji) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego 
do 1 lipca (do godz.15.00) uczeń dostarcza kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły I wyboru (jeśli wszystkie 3 wybrane 
przez niego szkoły uczestniczą w systemie elektronicznego naboru) 
do 3 lipca (do godz.13.00) szkoły ogłaszają listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów 
niezakwalifikowanych do szkoły 
do 7 lipca (do godz.13.00) uczeń potwierdza wolę nauki w danej szkole dostarczając oryginały: świadectwa 
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
do 8 lipca (do godz.13.00) szkoły podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły (w wyniku potwierdzenia przez uczniów woli nauki w danej 
szkole) 
8 lipca (do godz.15.00) Kuratorium Oświaty umieszcza na stronie internetowej informacje o liczbie wolnych 
miejsc w oddziałach lub o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów 
7 dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych do 
szkoły 
uczeń ma możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły 
do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
szkoła przygotowuje i wydaje uzasadnienia odmowy przyjęcia 
do 7 dni od terminu otrzymania 
pisemnego uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 
uczeń ma możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
do 7 dni od dnia złożenia 
odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej 
rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
nie później niż do 29 sierpnia REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (II NABÓR) 
dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami 
od 14 lipca do 29 sierpnia Kuratorium Oświaty umieszcza na swojej stronie internetowej www.ko.poznan.pl 
informacje: 
 o liczbie wolnych miejsc w oddziałach w poszczególnych szkołach lub 
 o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów 

 

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ
WE WRZEŚNIU 2016 ROKU

 

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 maja 2016 r.
do 10 czerwca 2016 r.

 

 

 

 

od 27 lipca 2016 r.

do 1 sierpnia 2016 r.

od 4 maja 2016 r.

do 18 maja 2016 r.
do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzających próby sprawności fizycznej lub sprawdzian kompetencji językowych,

sprawdzian uzdolnień kierunkowych

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

 

 

od 20 maja 2016 r.
do 31 maja 2016 r.

 

 

2 sierpnia 2016 r.

 

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu

kompetencji językowych

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności

fizycznej lub pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

 

 

 

do 3 czerwca 2016 r.

 

 

 

3 sierpnia 2016 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 24 czerwca 2016 r.

do 28 czerwca 2016 r.

 

 

 

nie dotyczy

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

 

 

do 1 lipca 2016 r.

 

 

 

do 4 sierpnia 2016 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

do 18 lipca 2016 r.

 

do 22 sierpnia 2016 r.

(jeden dzień
po rozpatrzeniu odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; termin wynika z art. 20zc ustawy
o systemie oświaty)

8.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

 

do 20 lipca 2016 r.

 

 

 

do 24 sierpnia 2016 r.

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej),
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

 

 

do 25 lipca 2016 r.

 

 

 

 

 

 

do 25 sierpnia 2016 r.

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 26 lipca 2016 r.

 

do 26 sierpnia 2016 r.

11.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

 

do 26 lipca 2016 r.

 

 

do 26 sierpnia 2016 r.

 

 

 

 

Uczniowie